Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Evolution of views on the ideal and material in the theories of economic development: interdisciplinary approach

447
3
Article(UKR)(.pdf)

On the basis of the interdisciplinary approach there was investigated the evolution of views on the driving forces of economic development and the role of the individual in this process. The analysis is based on historical and contemporary theoretical achievements of philosophical, sociological and economic thought, reflecting the nature of changes in the perception of economic reality.

  1. Fukuyama, F. (1990). Konets istorii? Voprosy filosofii, 3 [in Russian]

  2. Veber, M. Protestantska etika ta dukh kapitalizmu. URL: http://www.management.com.ua/vision/vis016-2.html [in Russian]

  3. Yulina, N.S. (1995). Pamyati K. Poppera. In V.A. Smirnov (Ed.), Filosofiya nauki. Problemy ratsionalnosti (pp. 4-8). Moskva: Institut filosofii Rossiiskoi akademii nauk [in Russian]

  4. Stepin, V.S., Gorokhov, V.G., Rozov, M.A. Traditsii i fenomen znaniya. In Filosofiya nauki i tekhniki. URL: http://www.philosophy.ru/library/fnt/06.html [in Russian]

  5. Ovchinnikov, N.F. (1992). Karl Popper – nash sovremennik, filosof XX veka. Voprosy filosofii, 8, 40-49 [in Russian]

  6. Arshinov, V.I. Sinergetika kak fenomen postklassicheskoi nauki. URL: http://www.philosophy.ru/iphras/library/arshinov/glava2.htm/ [in Russian]

  7. Popper, K. Evolyutsionnyi podkhod. In Epistemologiya bez poznayushchego subekta. URL: http://www.philosophy.ru/library/popper/02_3.html [in Russian]

  8. Frege, G. (1997). Izbrannye raboty. Moskva: Dom intellektualnoi knigi [in Russian]

  9. Fukuyama, F. (2004). Konets istorii i poslednii chelovek. Moskva: Izdatelstvo AST [in Russian]

  10. RBK – Daily: Ezhednevnaya delovaya gazeta. URL: http://rbcdaily.ru/2010/04/28/world/474966 [in Russian]

Full text