Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social direction of the technological policy

375
2
Article(UKR)(.pdf)

Essentiality of technological development of the country economies in postcrisis time is disclosed in the context of social goals realization. Social orientation of technological policy in the new technological basis forming of economic system is considered.

 1. Makhbub ul Khak. URL: http://hdr.undp.org [in Ukrainian]

 2. Rassel, L., Akoff. Transformatsiya v prodvizhenii system. URL: //http://spkurdyumov.narod.ru/Ako.htm [in Russian]

 3. Yakobson, L.I. (2006). Sotsialnaya politika: koridory vozmozhnostei. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 2, 52-66 [in Russian]

 4. Shkaratan, O.I. (2006). Sotsialnaya politika. Orientir – novyi srednii klass. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 4, 39-53 [in Russian]

 5. Ortiz, I. (2007). Social policy. UN Department of Economic and Social Affairs United Nations (UNDESA).

 6. Kostrytsia, V.I. (2003). Sotsialna derzhava, ii suspilne ta politychne znachennia. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, 3 (22), 159-163 [in Ukrainian]

 7. URL: http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_en.htm

 8. Stepin, V.S. Problema budushchego tsivilizatsii. URL: http://spkurdyumov.narod.ru/Stepin11.htm [in Russian]

 9. The 2007/08 Human Development Report. URL: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-08/

 10. Statistics of the Human Development Report. In Human development report. URL: http://hdr.undp.org/en/statistics/

 11. The 2008 Legatum Prosperity Index. Legatum Institute. URL: http://www.li.com/

 12. Bidnist v Ukraini: metodyka ta praktyka analizu. (2008). Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen. Kyiv: PROON [in Ukrainian]

 13. Valentei, S. (2005). Kontrinnovatsionnaya sreda rossiiskoi ekonomiki. Voprosy ekonomiki, 10 [in Russian]

 14. URL: http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=23798

 15. Yakovets, Yu.V. (2004). Epokhalnye innovatsii XXI veka. Moskva: ZAO Izdatelstvo Ekonomika [in Russian]

 16. Tekhnologicheskaya politika v APK i vozmozhnosti agrobiotekhnologii. URL: http://www.vpole.ru/press/?id=1103 [in Russian]

 17. Khosni, Ya., Bennett, D., Trifilova, A., Gruzinenko, V. (2009). Zelenye tekhnologii: chto my o nikh znaem? Innovatsii, 3 [in Russian]

 18. Dickey, Christopher and Mcnicoll, Tracy. A Green New Deal. NEWSWEEK.

 19. URL: www.green-technology.org

 20. URL: http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=116466

 21. URL: http://korrespondent.net/tech/technews/525429

 22. Iz interviu Kapitsy S.P. URL: http://www.mn.ru/ issue.php72006-19-44 [in Ukrainian]

Full text