Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Socioeconomic directions in the formation of modern knowledge system in the agricultural field of Ukraine

396
4
Article(UKR)(.pdf)

Outlined the peculiarities of agricultural education and science sector of the economy of Ukraine, revealed the essence of modern international approaches to estimation of agricultural knowledge science and technology.

From these positions proved the newest landmarks in the formation of the national system of knowledge to the objectives of rural development.

  1. Hrishnova, O.A. (2007). Pidvyshchennia dostupnosti ta yakosti osvity yak odyn iz shliakhiv pomiakshennia demohrafichnoi kryzy v Ukraini. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 2 [in Ukrainian]

  2. Grejson, Dzh. K. (1991). Amerikanskii menedzhment na poroge XXI veka. Moskva: Ekonomika [in Russian]

  3. Human Development Report 2010. URL: www.hdr.undp.org/en/data/trends

  4. Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2006/07 navchalnoho roku. (2007). Kyiv: Derzhkomstat [in Ukrainian]

  5. Zvit Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk pro vykorystannia koshtiv Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy ta rezultaty naukovoi i naukovo-tekhnichnoi diialnosti za 2009 rik. URL: http://www.uaan.gov.ua/index-ua.php?CONTEN=zvit.html [in Ukrainian]

  6. Atestatsiia naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv vyshchoi kvalifikatsii v Ukraini u 2009 r. (2010). Materialy XI Konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii derzhavnykh orhaniv atestatsii. Kyiv [in Ukrainian]

  7. Zakon pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2009 r. (2009). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=835-17 [in Ukrainian]

  8. Agriculture at a Crossroads. (2009). In Beverly D. McIntyre (Ed.), The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science, and Technology for Development (IAASTD): global report.

Full text