Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Motivating factors of the financial behaviour of Ukraine’ population: empiric analysis

392
3
Article(UKR)(.pdf)

Starting from the data of several sociological studies performed in 2004+2006, the author analyzes the motivating factors of the financial activity of Ukraine’s population. A thorough analysis reveals key financial needs of the Ukrainian citizens, their value orientations and motives for commercial, saving, and wealth accumulation, consumption, as well as the insurance, credit, investment, charitable, and fiscal behaviour.

 1. Cherevko, O. (2000). Hroshi poza bankamy. Yak zaluchaty yikh v ofitsiinu ekonomiku? Visnyk NBU, 10-11 [in Ukrainian]

 2. Dmytrenko, M. (2006). Oshchadno-kredytna systema u konteksti formuvannia v Ukraini vlasnoi investytsiino-innovatsiinoi polityky. Visnyk NBU, 16-18 [in Ukrainian]

 3. Chukhno, A. (2006). Moralno-etychnyi pohliad na ekonomichnu problemu. Visnyk NBU, 25 [in Ukrainian]

 4. Alekseienko, M. (2000). Sutnist i rol zaoshchadzhen v umovakh rynkovoi ekonomiky. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, 23-30 [in Ukrainian]

 5. Paniotto, V.I. (1986). Kachestvo sotsiologicheskoi informatsii. Kiev [in Russian]

 6. Poltorak, V.A. (2003). Marketynhovi doslidzhennia. Kyiv [in Ukrainian]

 7. Leonov, V. (2005). Sotsiologicheskie aspekty motivatsii finansovogo povedeniya naseleniya. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 132-146 [in Russian]

 8. Leontev, A.N. (1993). Potrebnosti, motivy i emotsii. In V.K. Vilyunasa, Yu.B. Gippenreiter (Eds.), Psikhologiya emotsii. Moskva [in Russian]

 9. Yadov, V.A. (1975). O dispozitsionnoi regulyatsii sotsialnogo povedeniya lichnosti. Metodologicheskie problemy sotsialnoi psikhologii. Moskva [in Russian]

 10. Gvishiani, D.M., Lapina, N.I. (Eds.). (1988). Kratkii slovar po sotsiologii. Moskva [in Russian]

 11. Petrovskii, A.V., Yaroshevskii, M.G. (Eds.). (1990). Psikhologiya: Slovar. Moskva [in Russian]

 12. Volovych, V.I. (Eds.). (1998). Sotsiolohiia. Kyiv [in Ukrainian]

 13. Leonov, V. (2006). Funktsyonalnaia struktura fynansovoho povedenyia. In Sotsialni vymiry suspilstva (pp. 326-335). Kyiv [in Ukrainian]

 14. Fernam, A., Argail, M. (2005). Dengi. Psikhologiya deneg i finansovoe povedenie. Sankt-Peterburg [in Russian]

Full text