Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Profession as a criterion of social stratification

372
1
Article(UKR)(.pdf)

The article substantiates theoretically the essence and meaning of a profession as one of the criteria, the status index, of social stratification in the modern society and analyzes the channels of ascending mobility and the reproduction of a stratification structure through the education as a system of redistribution of future profession positions.

 1. Hidens, E. (1999). Sotsiolohiia. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 2. Radaev, V., Shkaratan, O. (1996). Sotsialnaya stratifikatsiya. Moskva: Aspekt-Press [in Russian]

 3. Lenuar, R., Merle, D., Pento, L., Shampan, P. (2001). Nachala prakticheskoi sotsiologii. Moskva: Institut eksperimentalnoi sotsiologii [in Russian]

 4. Aleksandrova, T.L. (2000). Metodologicheskie problemy sotsiologii professii. Socis – Sociological Studies, 8, 11-17 [in Russian]

 5. Spenser, G. (1997). Sinteticheskaya filosofiya. Kiev: Nika-Tsentr [in Russian]

 6. Dyurkgeim, E. (1991). O razdelenii obshchestvennogo truda. Metod sotsiologii. Moskva: Nauka [in Russian]

 7. Kravchenko, G.N. (2006). Kontsept professii v teoreticheskikh postroeniyakh T. Parsonsa i E. Khyuza. In Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva. Kharkiv: Vydavnychyi tsentr KhNU im. V.N. Karazina [in Russian]

 8. Parsons, T. (1997). Sistema sovremennykh obshchestv. Moskva: Aspekt-Press [in Russian]

 9. Sorokin, P. (1992). Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo. Moskva: Politizdat [in Russian]

 10. Makeev, S. (Ed.). (2003). Klassovoe obshchestvo. Teoriya i empiricheskie realii. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

 11. Kutsenko, O.D. (2000). Obshchestvo neravnykh. Klasovyi analiz neravenstv v sovremennom obshchestve. Kharkiv: Vydavnychyi tsentr KhNU im. V.N. Karazina [in Russian]

 12. Inozemtsev, V. Raskolotaya tsivilizatsiya. URL: http://scd.centro.ru/soci-al.htm  [in Russian]

 13. Budon, R. (1998). Mesto besporyadka. Kritika teorii sotsialnogo izmeneniya. Moskva: Aspekt Press [in Russian]

 14. Breen, R., Goldthorpe, J. (1997). Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory. Rationality & Society, 9, 275-305.

 15. Stepanova, O.K. (2003). Ponyatie inteligentsiya: sudba v simvolicheskom prostranstve i vo vremeni. Socis – Sociological Studies, 1. URL: http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm [in Russian]

 16. Mostovaya, I.V. (1996). Sotsialnoe rassloenie: simvolicheskii mir metaigry. Moskva [in Russian]

 17. Ivashchenko, O. (2006). Zainiatist i profesiina osvita: do pytannia vzaiemovidpovidnosti. Ukrainske suspilstvo 1992–2006. Kyiv: Institut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text