Informal employment of Ukrainian population in current conditions

391
3
Article(UKR)(.pdf)

The features of informal employment of population of Ukraine are considered in the conditions of economic crisis. On the basis of own sociological researches the level of participation of population in an informal economy of the three regions of Western Ukraine, basic sources of unofficial profits and reasons of their receipt are analysed.

  1. Balanda, A.L. (2008). Struktura zainiatosti naselennia v konteksti zabezpechennia zakhyshchenosti zhyttievo vazhlyvykh interesiv Ukrainy. Ekonomika ta derzhava, 9, 103-107 [in Ukrainian]

  2. Bolshaia, O.V. (2007). Problema neformalnoi zainiatosti v Ukraini. Derzhava ta rehiony, 1, 45-49 [in Ukrainian]

  3. Libanova, E. (1998). Problemy formuvannia y rozvytku neformalnoho sektoru rynku pratsi v Ukraini. Ukraina: aspekty pratsi, 3, 3-8 [in Ukrainian]

  4. Bazylevych, V., Mazur, I. (2004). Metodychni aspekty otsinky masshtabiv tinovoi ekonomiky. Ekonomika Ukrainy, 8, 36-44 [in Ukrainian]

  5. Petrova, I. (2006). Zakhody ekonomichnoi ta sotsialnoi polityky v sehmenti neformalnoi zainiatosti. Ukraina: aspekty pratsi, 3, 3-7  [in Ukrainian]

  6. Cherniavska, Yu.B. (2008). Aktualni problemy rozvytku rynku pratsi na seli. Aktualni problemy ekonomiky, 5 (83), 124-131 [in Ukrainian]

Full text