Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sociological aspects of the social expanse of city research and “image of the city” (by the example of Dnepropetrovsk)

394
5
Article(UKR)(.pdf)

Scientifical article is dedicated to the specific of sociological analysis of research in social expanse of town and their connections and interactions with shape of town and life-expanse of personality.

  1. Bankovskaya, S.B. (1994). Robert Park. In Sovremennaya amerikanskaya sotsiologiya (pp. 3-29). Moskva [in Russian]

  2. Bankovskaya, S.B. (1994). Berdzhess Ernst. In Sovremennaya amerikanskaya sotsiologiya (pp. 21-33). Moskva [in Russian]

  3. Vagin, V.V. Gorodskaya sotsiologiya. URL: http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=831541  [in Russian]

  4. Gold, Dzh. (1990). Osnovy povedencheskoi geografii. Moskva: Progress [in Russian]

  5. Dridze, T.M. (1999). Urbanizm i gorodskaya politika v svete ekoantropotsentristskoi sotsiologii. In Urbanizatsiya v formirovanii sotsiokulturnogo prostranstva (pp. 220-225). Moskva [in Russian]

  6. Park, R. (2006). Gorodskoe soobshchestvo kak prostranstvennaya konfiguratsiya i moralnyi poryadok. Sotsiologicheskoe obozrenie, 1, 5, 13-17 [in Russian]

  7. Pelipenko, A.A., Yakovenko, I.G. (1999). Gorod v prostranstve kultury i v protsesse urbanizatsii: metodologicheskie aspekty. In Urbanizatsiya v formirovanii cotsiokulturnogo prostranstva (123-126). Moskva [in Russian]

  8. Romashko, S. Prostranstvo dialektiki. Kommunikativnaya sreda megapolisa. URL:  http: // www.rusev.org/ content/ rewiew/ default.asp? shmode = 8&ida = 1182 &ids =125 [in Russian]

  9. Frahmenty obhovorennia sytuatsii v mіstі Dnіpropetrovsku na mіskomu forumі v sotsіalnіi merezhі. URL: http://vkontakte.ru/topic–11187418–21759093  [in Ukrainian]

  10. Frahmenty obhovorennia situatsii v mіstі Dnіpropetrovsku na Dnіpropetrovskomu mіskomu portalі. URL: www.gorod.dp.ua//showthread.php?t=125657  [in Ukrainian]

Full text