Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The innovative policy of countries of EC and CIS: problems and the realization practice

358
2
Article(UKR)(.pdf)

The current principles and the mechanisms of formation and realization of the innovative policy and strategy in countries of the European Community and CIS are considered. On the basis of the analysis and comparison of the structures and efficiencies of investments «to knowledge», the role of innova4 tions as a vitally important factor of the economic development and compet4 itiveness of national economies is clarified. The author indicates both the sharpness of problems concerning the formation of Ukraine’s innovative policy and the urgent necessity to include it into the Common European space of researches.

  1. Godin, Yu. Strategiya innovatsionnogo razvitiya. URL: http: // stra.teq.ru/lenta/innovation/1201 [in Russian]

  2. Doklad spetsialnoi gruppy OON po informatsionnym tekhnologiyam. (2000). URL: http://www.isn.ru/index 152. shtml [in Russian]

  3. Borko, Yu.A., Butorina, O.V., Zhurkina, V.V., Potemkina, O.Yu. (Eds.). (2002). Evropeiskii Soyuz: Fakty i kommentarii. Moskva: Institut Evropy RAN, Assotsiatsiya evropeiskikh issledovanii (AEVIS). URL:  http://www.aes.orq.ru [in Russian]

  4. Zakon Ukrainy vid 4 lypnia № 404-IV Pro innovatsiinu diialnist. (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 36 [in Ukrainian]

  5. Ivanova, N. (2001). Innovatsionnaya sfera: itogi stoletiya. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 8, 22-34 [in Russian]

  6. Lapaeva, V.V. (2004). Politika Rossiiskoi Federatsii v oblasti nauki i tekhnologii: problemy pravovogo obespecheniya. Advokat, 2 [in Russian]

  7. Nekipelov, A. (2002). Protsess globalizatsii i vybor stranami SNG stsenariev sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya. Obshchestvo i ekonomika, 2, 18-30 [in Russian]

  8. O stimulirovanii innovatsionnoi deyatelnosti i vnedreniya v proizvodstvo naukoemkikh tekhnologii. Moskva. URL: http://stra.teq.ru/lenta/innovation/1874 [in Russian]

  9. Shimov, Ya. (2000). Globalizatsiya – spasaisya kto mozhet! Russkii zhurnal, Politika, Metapolitika. URL: www.russ.ru/politics/meta/ 20000905_ Shimov.html 5 sent [in Russian]

Full text