The motivative aspect of the provision of efficient employment of the population on a regional labour market

357
1
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the motives for a change of work places and the ways to improve the system of motivations for the employment of the population on the regional labour market of the Kirovograd region. The observations and conclusions are based on results of the polling of over 3.5 thousand unem4 ployed persons who appealed for help to the regional and district employ4 ment centers.

  1. Huts, M. (2005). Otsinka stanu rynku pratsi v umovakh reformuvannia ekonomiky Ukrainy. Ukraina: aspekty pratsi, 2, 13-17 [in Ukrainian]

  2. Kovalskyi, V., Koverzniev, A. (2003). Rehionalnyi rynok pratsi ta osoblyvosti yoho formuvannia i rehuliuvannia. Ukraina: aspekty pratsi, 4, 3-7 [in Ukrainian]

  3. Bohynia, D.P. (2003). Motyvatsiia i stymuliuvannia pratsi v systemi sotsialno-trudovykh vidnosyn. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia, 4, 1, 1, 7-10 [in Ukrainian]

  4. Kolot, A.M. (2002). Motyvatsiia personalu. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

  5. Kulikov, G.T. (2002). Motivatsiya truda naemnykh rabotnikov. Kiev: Institut ekonomiki NAN Ukrainy [in Russian]

  6. Krasnov, Yu.M., Hryhorieva, L.O. (2002). Metodychni osnovy zabezpechennia efektyvnoi zainiatosti v aspekti motyvatsii trudovoi diialnosti. Rehionalni perspektyvy, 3-4, 22-23, 116-117 [in Ukrainian]

  7. Lisohor, L.S. (2002). Rol motyvatsii pratsi ta zainiatosti v formuvanni rynku pratsi Ukrainy. Rehionalni perspektyvy, 3-4, 22-23, 137-139 [in Ukrainian]

  8. Onikiienko, V.V. (2004). Sotsialno-ekonomichna motyvatsiia pratsi: Metodolohiia otsinky efektyvnosti ta pryntsypy rehuliuvannia. Kirovohrad: PVTs Mavik [in Ukrainian]

  9. Ishchenko, N.A. (2005). Typizatsiia motyviv efektyvnoi zainiatosti bezrobitnykh na rehionalnomu rynku pratsi. In Formuvannia rynkovoi ekonomiky. Upravlinnia liudskymy resursamy: problemy teorii ta praktyky. Rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn na rynku pratsi (pp. 223-228). Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

  10. Tulenkov, M. (2006). Zainiatist naselennia u dzerkali sotsiolohii. Pratsia i zarplata, 20, 504, 6-7 [in Ukrainian]

Full text