Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Student youth in a society under transformation

405
1
Article(UKR)(.pdf)

The conditions and factors of the formation of both the innovative activity and the intellectual potential of the student youth are analyzed. The author accentuates the ambivalent nature of the youth and pays a special attention to the problem of reforming the higher education system with regard for the new requirements to the process of education. It is shown that the process of demarginalization has to be realized on the level of higher education. The conclusion about the increasing role of higher education institutions in the development of creative abilities and the intellectual potential of the modern Ukrainian youth is drawn.

 1. Balakirieva, O.M., Yaremenko, O.O., Valkovana, O.V., Onikiienko, V.V. ta in. (2004). Sotsialni problemy pratsevlashtuvannia molodi. Kyiv: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

 2. Cherednichenko, G.A. (2004). Molodezh Rossii: sotsialnye orientatsii i zhiznennye puti. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo RKhGI [in Russian]

 3. Chuprov, V.I., Zubok, Yu.A., Uilyams, K. (2001). Molodezh v obshchestve riska. Moskva: Nauka [in Russian]

 4. Panina, N. (2001). Molodezh Ukrainy: struktura tsennostei, sotsialnoe samochuvstvie i moralno-psikhologicheskoe sostoyanie v usloviyakh totalnoi anomii. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 1, 5-26 [in Russian]

 5. Shulha, M.O. (Ed.). (2002). Problemy rozvytku sotsiolohichnoi teorii. Teoretychni problemy sotsialnoi struktury ukrainskoho suspilstva. Kyiv: Sotsiolohichna asotsiatsiia Ukrainy, Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 6. Sokurianska, L.H., Kislova, O.M. (2005). Bahatomirne shkaliuvannia tsinnisnykh oriientatsii studentskoi molodi. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, 652, 101-107 [in Ukrainian]

 7. Zaslavskaya, T.I., Kalugina, Z.I. (Eds.). (2003). Rossiya, kotoruyu my obretaem. Novosibirsk: Nauka [in Russian]

 8. Bek, U. (2000). Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu. Moskva: Progress-Traditsiya [in Russian]

 9. Kovaleva, A.I., Lukov, V.A. (1999). Sotsiologiya molodezhi: teoreticheskie voprosy. Moskva: Sotsium [in Russian]

 10. Butylina, O.V. (2005). Youth marginalization in a society under transition. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 2-3 (7-8), 45-53  [in Ukrainian]

 11. Lantukh, A.P. (2000). Studenchestvo – marginalnyi opyt. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina, 492, 121-127 [in Russian]

 12. Park, R.E. (1998). Kulturnyi konflikt i marginalnyi chelovek. In Sotsialnye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literature (pp. 172-175). Moskva: INION [in Russian]

 13. Shapinskii, V.A. (1992). K voprosu o marginalnyh istochnikah razvitiya kultury. Alternativnost obshhestvennogo razvitiya. Moskva: IFAN [in Russian]

 14. Navrotskii, A.I. (2005). Bolonskii protsess i innovatsionnoe razvitie vysshei shkoly Ukrainy. Vestnik KhNU im. V.N. Karazina, 652, 128-132 [in Russian]

Full text