Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sociological monitoring of the activity of internal affairs agencies: corruption actions as an observation object

395
1
Article(UKR)(.pdf)

The authors consider the problems of the performance of a sociological monitoring of corruption actions in the internal affairs agencies. The proposals to improve the system of sociological monitorings are given, and the circle of users of the results of a monitoring is defined. The work is a certain development of the viewpoint on the corruption as a social phenomenon.

 1. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V. (1992). Osnovy organizatsionnoi struktury sistemy informirovaniya o deyatelnosti AES. Kharkov: KhFTI [in Russian]

 2. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V. (1991). Sotsiologicheskii monitoring v sisteme slezheniya za deyatelnostyu AES. Khabarovsk [in Russian]

 3. Sappa, N.N., Pakhomova, N.V. (1992). Ekologo-sotsiologicheskii monitoring zony raspolozheniya atomnoi stantsii. Kharkov: KhFTI [in Russian]

 4. Sappa, N.N., Likholet, T.V., Mileshkin, D.M., Mordovenko, D.N. (1993). Trevozhnost naseleniya – neizmenna. Sovremennoe obshchestvo, 1, 126-130 [in Russian]

 5. Poltorak, V.A. (2000). Sotsiologiya obshchestvennogo mneniya. Kiev-Dnepropetrovsk: Art-Press [in Russian]

 6. Maltsev, V.V. (2005). Hromadska dumka v systemi otsinky diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy. Kharkiv [in Ukrainian]

 7. Melnyka, M.I. (Ed.). (2008). Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy Pro borotbu z koruptsiieiu. Kyiv: Atika [in Ukrainian]

 8. Kamlyk, M.I. ta in. (1999). Mizhnarodni pravovi akty ta zakonodavstvo okremykh krain pro koruptsiiu. Kyiv: Shkoliar [in Ukrainian]

 9. Verstiuk, S. (2001). Koruptsiia: vyznachennia, prychyny poiavy, vplyv na ekonomiku. Ekonomika i pravo, 3, 66-73 [in Ukrainian]

 10. Romas, R.V. (2008). Sotsiolohichnyi monitorynh diialnosti OVS yak zasib borotby z koruptsiieiu. Materialy II Mizhnarodnoho lvivskoho sotsiolohichnoho forumu Bahatovymirni prostory suchasnykh sotsialnykh zmin. Lviv [in Ukrainian]

 11. Nevmerzhytskyi, Ye. . (2008). Koruptsiia v Ukraini: prychyny, naslidky, mekhanizmy protydii. Kyiv: KNT [in Ukrainian]

 12. Melnyk, M.I. (2004). Koruptsiia – koroziia vlady. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian]

 13. Rushchenko, I.P. (2004). Zahalna sotsiolohiia. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

 14. Sviezhentseva, Yu.O., Serdiuk, O.O., Bielousov, Yu.L., Kobzin, D.O., Chernousov, A.M. (2008). Corruption in the activity of the automobile inspection board: results of a sociological monitoring. Ukr. socìum Ukrainian Society, 1, 46-57 [in Ukrainian]

Full text