Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Features of implementation of transit potential of Ukraine at present stage

392
3
Article(UKR)(.pdf)

The process of implementation of transit potential held by the Ukraine, in the current crisis conditions, the dynamics and structure of transit are analyzed. The problem of transit transport infrastructure, especially custom conversions is considered.

  1. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

  2. Eksport, import i tranzyt vantazhiv za 2009 rik. (2008). Derzh komitet statystyky Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian]

  3. Konsultatsii shchodo udoskonalennia systemy propusku osib ta transportnykh zasobiv cherez derzhavnyi kordon. (2008). Zelena knyha. Kyiv: Tsentr spryiannia instytutsiynogo rozvytku derzhavnoy sluzhby [in Ukrainian]

  4. Tkachenko, N.Yu. (2009). Razvitie tranzitnogo potentsiala Ukrainy. Donetsk [in Russian]

  5. Ukraina maie znachni mozhlyvosti zaluchennia dodatkovykh tranzytnykh vantazhiv (17.05.2010 r.). Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy. URL: http://www.rvps.kiev.ua/news.php?id=12 [in Ukrainian]

  6. Khumarov, O.A. (2009). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti Ukrainy: mobilizatsiia tranzytnoho potentsialu. Stratehichni priorytety, 2 (11), 152-158 [in Ukrainian]

  7. Chernega, O.B., Belozubenko, V.S., Rastorguev, A.S. (2008). Osnovnye strukturnye osobennosti realizatsii transportnotranzitnogo potentsiala Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 3 (3), 101-106 [in Ukrainian]

Full text