Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Regularities and peculiarities of public-transformation processes in Ukraine

463
3
Article(UKR)(.pdf)

The article presents a comparative analysis of societal characteristics ofmodern historical eras and postmodern disclosed the content of modes of social andsocietal identities and based on the data ofmonitoring of societal changes is high-lighted the regularities and peculiarities public transformation in Ukraine.

 1. Afonin, E.A., Bandurka, A.M., Martynov, A.Yu. (2003). Velikaya koevolyutsiya: globalnye problemy sovremennosti: istoriko-sotsiologicheskii analіz. Kiev: Parlamentskoe izdatelstvo [in Russian]

 2. Afonin, E.A., Martynov, A.Yu. (2007). Sotsiietalno-psykholohichnyi chynnyk transformatsii i sotsiietalna struktura kryzovoho suspilstva. Sotsialna psykholohiia, 1, 3-11 [in Ukrainian]

 3. Afonin, E.A. Radchenko, O.V. (2009). Chy khochut ukraintsi demokratii? Dzerkalo tyzhnia, 19, 15 [in Ukrainian]

 4. Balakirieva, O.M., Holovenko, V.A., Dmytruk, D.A. ta in. (2011). Determinanty sotsialno-ekonomichnoi nerivnosti v suchasnii Ukraini. Kyiv: NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia [in Ukrainian]

 5. Donchenko, E.A. (1994). Sotsietalnaya psikhika. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 6. Dugin, A. Sotsiokulturnaya metrika. In sovremennaya identichnost Rossii. URL : http://konservatizm.org/regions/rostov/200409135647.xhtml [in Russian]

 7. Etnopolitychna kultura v Ukraini: realii ta vyklyky chasu. (2010). Kyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 8. Inglkhart, R. (1999). Modernizatsiya i postmodernizatsiya. In Novaya postindustrialnaya volna na Zapade. Moskva: Academia [in Russian]

 9. Istoriya bez soslagatelnogo nakloneniya: krovavyi oktyabr 1993 goda. (2011). IA REX URL: http://www.iarex.ru/articles20056.html [in Russian]

 10. Afonin, E.A., Berezhnyi, Ya.V., Valevskyi, O.L. ta in. (2010). Kontseptualni zasady vzaiemodii polityky y upravlinnia. Kyiv: NADU [in Ukrainian]

 11. Moskovichi, S. (1998). Mashina, tvoryashchaya bogov. Moskva: Tsentr psikhologii i psikhoterapii [in Russian]

 12. Nanivska, V. (2010). Zaprovadzhennia yevropeiskykh standartiv demokratychnoho vriaduvannia – yedynyi shliakh do desovietyzatsii derzhavnoho upravlinnia v Ukraini. Yevropeiski standarty, 4, 2. URL: http://www.icps.com.ua/files/articles/55/20/EF_4_2010_UKR.pdf [in Ukrainian]

 13. Ognesyan, A. (2011). Konvertiruemaya demokratiya. Mezhdunarodnaya zhizn, 4, 38-40 [in Russian]

 14. Realizatsiia Yevropeiskoi polityky susidstva u 2010 rotsi. Zvit pro khid realizatsii proektu v Ukraini. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eu_uk_chronology/enp_report_2010_ukraine_uk.pdf [in Ukrainian]

 15. Afonin, E.A., Bondarenko, V.D., Martynov, A.Iu. (2011). Sotsialna hlobalistyka. Kyiv: Vydavnytstvo Osvita Ukrainy [in Ukrainian]

 16. Volovych, V.I. (Ed.). (1998). Sotsiolohiia: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian]

 17. Tanchera, V.V., Stepanenko, V.P. (2004). Suspilna transformatsiia; kontseptualizatsiia, tendentsii, ukrainskyi dosvid. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 18. Ukraini – 20: monitorynh sotsialnykh zmin. (2011). URL: http://www.ukrpohliad.org/news.php/news/5046/group/4 [in Ukrainian]

 19. Vorona, V., Shulha, M. (2010). Ukrainske suspilstvo 1992–2010. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 20. Fisun, A.A. (2006). Demokratiya, neopatrimonalizm i globalnye transformatsii. Kharkov: Konstanta [in Russian]

 21. Kharrison, L. Kultura i ekonomicheskoe razvitie. URL: http://www.inliberty.ru/library/study/324/ [in Russian]

 22. Shtompka, P. (2001). Ponyatie sotsialnoi struktury: popytka obobshcheniya. Sotsiologicheskie issledovaniya, 9, 3-13 [in Russian]

 23. Tenney, A.A. Societal Evolution: A Study of the Evolutionary Basis of the Science of Society. Science, New Series, 42, 1084, 498-499.

Full text