The role of large capital owners in Ukrainian economy

341
1
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzesthe role of large capital ownersin Ukrainian economy. Found that in mostareas of the Ukrainian economy is dominated by national private capital, which is the basis of GDP(60–65%). Thanks to Ukrainian large capital owners became possible a reconstruction of technologicalandcooperative relationsbetweenproduction units.

Formation of large capital is concerned mainlywith black metal and engineering. However, recently a locomotiveof Ukrainian economy isagriculture.

 1. Marks, K., Engels, F. (1955). Sochineniya. Moskva: Gospolitizdat [in Russian]

 2. Mileikovskii, A.G., Kuchinskii, N.N. (1971). Burzhuaziya. In Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

 3. Vorona, V. (2010). Klas, shcho vyrobliaie materialne bahatstvo natsii. Ukrainske suspilstvo 1992–2010. Sotsiolohichnyi monitorynh. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 4. Teorii kachestvennykh transformatsii. URL: http://ecouniver.com/economik-rasdel/istekuz/189-teorii-kachestvennyxtransformacij.html [in Russian]

 5. Stihlits, Dzh.E. (1998). Ekonomika derzhavnoho sektoru. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 6. Paskhaver, O.I., Verkhovodova, L.T., Suplin, L.Z. (2004). Formuvannia velykoho pryvatnoho kapitalu v Ukraini. Tsentr ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: Milenium [in Ukrainian]

 7. Rakhmanov, O. (2010). Pervynne nahromadzhennia kapitalu yak sotsialnyi kapital. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, 1, 73-87 [in Ukrainian]

 8. Paskhaver, O.I., Verkhovodova, L.T., Ahieieva, K.M. (2006). Pryvatyzatsiia ta repryvatyzatsiia v Ukraini pislia pomaranchevoi revoliutsii. Tsentr ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: Milenium [in Ukrainian]

 9. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2005). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2004 rik. Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Konsultant [in Ukrainian]

 10. Paskhaver, O.I., Verkhovodova, L.T., Ahieieva, K.M. (2007). Velykyi ukrainskyi kapital: vzaiemovidnosyny z vladoiu i suspilstvom. Tsentr ekonomichnoho rozvytku. Kyiv: Dukh i litera [in Ukrainian]

 11. EBRD Transition Report 2009. URL: http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/ukraine.pdf

 12. EBRD Transition Report 2010: Recovery and Reform. URL: http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr10.pdf

 13. Structural and institutional change indicators. EBRD Transition Report. URL: http://www.econ.washington.edu/user/thornj/sci08.xls

 14. Golovakha, Ye.I., Dubrovskyi, V.I., Koshyk, O.M., Bilotserkivets, O.H., Paskhaver, O.I. (2001). Ukrainska pryvatyzatsiia: pliusy i minusy. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian]

 15. Sidenko, V., Baranovskii, O. (2004). Problemy vlasnosti ta lehalizatsii kapitaliv i dokhodiv v Ukraini. Dzerkalo tyzhnia, 18, 493 [in Ukrainian]

 16. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2010). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2009 rik. Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo [in Ukrainian]

 17. Diialnist subiektiv hospodariuvannia 2009. (2010). Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 18. Rozvytok sektora chornoi metalurhii v Ukraini. Svitovyi bank. (2004). Kyiv: Milenium [in Ukrainian]

 19. Samchenko, V.V. (1996). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 1995 rik. Ministerstvo statystyky Ukrainy. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian]

 20. Osaulenko, O.H. (Ed.). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2000 rik. (2001). Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian]

 21. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2006). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2005 rik. Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Konsultant [in Ukrainian]

 22. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2007). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2006 rik. Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Konsultant [in Ukrainian]

 23. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2008). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2007 rik. Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Konsultant [in Ukrainian]

 24. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2009). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2008 rik. Derzhkomstat Ukrainy. Kyiv: Informatsiino-analitychne Ahentstvo [in Ukrainian]

 25. Tovarna struktura zovnishnoi torhivli za 10 misiatsiv 2010 roku. URL: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/vnishno_t_balans/ukr/4654.html [in Ukrainian]

 26. Zolotaya sotnya. Epokha vozrozhdeniya. (2010). Korrespondent, 22 [in Russian]

 27. Agrarii stanovyatsya lokomotivom ukrainskoi ekonomiki. (2010). Korrespondent, 8 [in Russian]

Full text