Industrial complex in the system of macroeconomic processes and transformation of Ukrainian labor market

78
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes the peculiarities and consequences of of reforming ofsocio-economic system of Ukraine, the impact of industrial complex on the courseof transformational processes and grounds the necessity and direction ofmodernization of the economy, the principal of which is determined transition to aninnovative model of development and socialization of the labor market.

  1. Ekonomichna aktyvnist’ naselennja Ukrai’ny 2010. (2011). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny [in Ukrainian]

  2. Semykina, M.V. (Ed.). (2012). Innovacijna pracja: diagnostyka problem, vazheli aktyvizacii’. Cherkasy: MAKLAUT [in Ukrainian]

  3. Libanova, E.M. (2012). Social’ni problemy modernizacii’ ukrai’ns’koi’ ekonomiky. Demografija ta social’na ekonomika – Demography and social economy, 1 (17), 5-22 [in Ukrainian]

  4. Onikijenko, V.V. (2011). Promyslovyj kompleks Ukrai’ny: makroekonomichna ocinka. Ukr. socìum – Ukrainian society, 1 (36), 113-126 [in Ukrainian]

  5. Onikienko, V.V. (2008). Obshshaja otvetstvennost’ biznesa i gosudarstva za jeffektivnoe razvitie promyshlennogo potenciala Ukrainy kak vazhnejshee uslovie rosta blagosostojanija nacii. In Problema efektivnogo vikoristannja ta profesіjno-tehnіchnoi pіdgotovky kadrіv promislovogo sektoru ekonomіki Ukraini: materіaly Mіzhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 46-60). Kyiv: RVPS Ukraini NAN Ukraini [in Russian]

  6. Kolot, A.M. (2010). Socializacija vidnosyn u sferi praci v konteksti stijkogo rozvytku. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

  7. Osaulenko, O.G. (2011). Statystychnyj shhorichnyk Ukrai’ny za 2010 rik. Kyiv: TOV “Avgust Trejd” [in Ukrainian]

  8. URL: http://news.оnline.ua/206858 [in Ukrainian]

Full text