Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Промисловий комплекс у системі макроекономічних процесів та трансформації ринку праці України

332
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті проаналізовано особливості та наслідки реформування соціально-економічної системи України, вплив промислового комплексу на пере-біг трансформаційних процесів, обґрунтовано необхідність та напрями модернізації економіки, головними з яких визначено перехід на інноваційну модель розвитку та соціалізацію ринку праці.

  1. Ekonomichna aktyvnist’ naselennja Ukrai’ny 2010. (2011). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny [in Ukrainian]

  2. Semykina, M.V. (Ed.). (2012). Innovacijna pracja: diagnostyka problem, vazheli aktyvizacii’. Cherkasy: MAKLAUT [in Ukrainian]

  3. Libanova, E.M. (2012). Social’ni problemy modernizacii’ ukrai’ns’koi’ ekonomiky. Demografija ta social’na ekonomika – Demography and social economy, 1 (17), 5-22 [in Ukrainian]

  4. Onikijenko, V.V. (2011). Promyslovyj kompleks Ukrai’ny: makroekonomichna ocinka. Ukr. socìum – Ukrainian society, 1 (36), 113-126 [in Ukrainian]

  5. Onikienko, V.V. (2008). Obshshaja otvetstvennost’ biznesa i gosudarstva za jeffektivnoe razvitie promyshlennogo potenciala Ukrainy kak vazhnejshee uslovie rosta blagosostojanija nacii. In Problema efektivnogo vikoristannja ta profesіjno-tehnіchnoi pіdgotovky kadrіv promislovogo sektoru ekonomіki Ukraini: materіaly Mіzhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 46-60). Kyiv: RVPS Ukraini NAN Ukraini [in Russian]

  6. Kolot, A.M. (2010). Socializacija vidnosyn u sferi praci v konteksti stijkogo rozvytku. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

  7. Osaulenko, O.G. (2011). Statystychnyj shhorichnyk Ukrai’ny za 2010 rik. Kyiv: TOV “Avgust Trejd” [in Ukrainian]

  8. URL: http://news.оnline.ua/206858 [in Ukrainian]

Повний текст