Structural factors of effectiveness of private family medicine (case-study)

79
Article(UKR)(.pdf)

With the help of case-study research structural factors of private familymedicine efficacy has been defined in Komsomolsk Poltava region where successful institutionalization of family medicine has been carried out.

  1. Rishennja Komsomol’s’koi’ mis’koi’ rady vid 08.03.1997 r. “Pro zatverdzhennja Koncepcii’ zabezpechennja naselennja m. Komsomol’s’ka medychnoju dopomogoju ta racionalizacii’ systemy ohorony zdorov’ja u period finansovo-ekonomichnoi’ kryzy”. URL: http//mozdocs.kiev.ua [in Ukrainian]

  2. Pro zatverdzhennja medychnyh zakladiv m. Komsomol’s’ka Poltavs’koi’ oblasti eksperymental’noju bazoju z organizacii’ medyko-sanitarnoi’ dopomogy naselennja na zasadah simejnoi’ medycyny: nakaz MOZ Ukrai’ny vid 06.08.1998 r. № 242. URL: www.moz.gov.ua [in Ukrainian]

  3. Popov, O.P. (2004). Dosvid reformuvannja pervynnoi’ medyko-sanitarnoi’ dopomogy na municypal’nomu rivni. Glavvrach, 6 (38), 44-47 [in Ukrainian]

  4. Pro zatverdzhennja Programy “Simejna medycyna”: rishennja Komsomol’s’koi’ mis’koi’ rady Poltavs’koi’ oblasti: V sesija XXIII sklykannja vid 16.08.1998 r. URL: http//mozdocs.kiev.ua [in Ukrainian]

  5. Chto propisat’ Minzdravu? URL: http://www. expert.ua/articles [in Russian]

  6. Fajda, M.M. (2004). Dosvid roboty simejnogo likarja m. Komsomol’s’k Poltavs’koi’ oblasti. Glavvrach, 6 (38), 51-53 [in Ukrainian]

  7. Krok do efektyvnoi’ medycyny – rozvytok pervynnoi’ medychnoi’ dopomogy. URL: http://www.apteka.ua/article [in Ukrainian]

  8. Semejnaja medicina v otdel’no vzjatom regione. (2000). Apteka, 252 (31). URL: http://www.apteka.ua/online/14922 [in Russian]

  9. Slabkyi, G.O. (2011). Sytuacijnyj analiz rozvytku simejnoi’ medycyny v Ukrai’ni. 2010 rik. Kyiv: MOZ Ukrainy, Ukrainskyi instytut stratehichnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  10. Wepanskij, Ja. (1969). Jelementarnye ponjatija sociologii. Moscow: Progress [in Russian]

Full text