Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Структурні чинники дієвості приватної сімейної медицини (кейс-стаді дослідження)

378
2
Стаття(УКР)(.pdf)

За допомогою кейс-стаді дослідження визначено структурні чинники дієвості приватної сімейної медицини у м. Комсомольську Полтавської обл., де відбулась успішна інституціоналізація сімейної медицини.

  1. Rishennja Komsomol’s’koi’ mis’koi’ rady vid 08.03.1997 r. “Pro zatverdzhennja Koncepcii’ zabezpechennja naselennja m. Komsomol’s’ka medychnoju dopomogoju ta racionalizacii’ systemy ohorony zdorov’ja u period finansovo-ekonomichnoi’ kryzy”. URL: http//mozdocs.kiev.ua [in Ukrainian]

  2. Pro zatverdzhennja medychnyh zakladiv m. Komsomol’s’ka Poltavs’koi’ oblasti eksperymental’noju bazoju z organizacii’ medyko-sanitarnoi’ dopomogy naselennja na zasadah simejnoi’ medycyny: nakaz MOZ Ukrai’ny vid 06.08.1998 r. № 242. URL: www.moz.gov.ua [in Ukrainian]

  3. Popov, O.P. (2004). Dosvid reformuvannja pervynnoi’ medyko-sanitarnoi’ dopomogy na municypal’nomu rivni. Glavvrach, 6 (38), 44-47 [in Ukrainian]

  4. Pro zatverdzhennja Programy “Simejna medycyna”: rishennja Komsomol’s’koi’ mis’koi’ rady Poltavs’koi’ oblasti: V sesija XXIII sklykannja vid 16.08.1998 r. URL: http//mozdocs.kiev.ua [in Ukrainian]

  5. Chto propisat’ Minzdravu? URL: http://www. expert.ua/articles [in Russian]

  6. Fajda, M.M. (2004). Dosvid roboty simejnogo likarja m. Komsomol’s’k Poltavs’koi’ oblasti. Glavvrach, 6 (38), 51-53 [in Ukrainian]

  7. Krok do efektyvnoi’ medycyny – rozvytok pervynnoi’ medychnoi’ dopomogy. URL: http://www.apteka.ua/article [in Ukrainian]

  8. Semejnaja medicina v otdel’no vzjatom regione. (2000). Apteka, 252 (31). URL: http://www.apteka.ua/online/14922 [in Russian]

  9. Slabkyi, G.O. (2011). Sytuacijnyj analiz rozvytku simejnoi’ medycyny v Ukrai’ni. 2010 rik. Kyiv: MOZ Ukrainy, Ukrainskyi instytut stratehichnykh doslidzhen [in Ukrainian]

  10. Wepanskij, Ja. (1969). Jelementarnye ponjatija sociologii. Moscow: Progress [in Russian]

Повний текст