Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Outstaffing: problems and prospects in the current economic conditions of Ukraine

211
1
Article(UKR)(.pdf)

The article considers the current problems of improving the processes connected with human resource management and the minimization of enterprises’ administrative costs and risks.

Revealed is the concept and the essence of the term ”outstaffing”, the relevance of its use, problems and prospects of development in modern economic conditions of Ukraine.

  1. Podatkovij Codeks Ukraini vid 02.12.2010 No. 2755-VI. Vidomosti Verkhovna Rada Ukraini (VRU). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page [in Ukrainian]

  2. Doslidzhennya kompaniy Ernst Young and Sea ta Grupa kompaniy Rost. URL: http://grouprost.com/ua/Novosti/1180 [in Ukrainian]

  3. Kulikov, L.M. (2005). Osnovy ekonomichnykh znan. Moscow: Finansy i statystyka [in Ukrainian]

  4. Muhin, Yu.I. (2006). Nauka upravlyaty ludmy: vyklad dlia kozhnogo. Moscow: Folium [in Ukrainian]

  5. Shermet, A.D., Sayfulin, R.S. (2006). Metodika finansovogo analizu pidpryiemstva. Moscow: INFRA [in Ukrainian]

  6. Anikin, B.A., Ruda, I.L. (2009). Outsorcing i autstafing. Visoki tehnologiy menedzhmentu [in Ukrainian]

  7. Bilozubenko, V.S., Ozarina, O.V., Semenov, A.A. (2006). Mizhnarodnyi menedzhment.  Kyiv: Centr navchalnoi literatury [in Ukrainian]

  8. Belikova, B. (2007). Outstaffing: problemy zastosuvannia ta shliakhy yih podolannia. Menedzhment i menedzher, 6, 4-9 [in Ukrainian]

  9. Blagodarna, Ye., Sokolova, A. (2005). Pity, shchob zalyshytysia. Office, 5, 26-32 [in Ukrainian]

Full text