Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Social advertising as a negative phenomena prevention tool in Ukrainian society: regional aspect

248
4
Article(UKR)(.pdf)

The article presents theoretical analysis of the “social advertising” notion and the main characteristics of social advertising.The results of a survey concerning the theme of the article are suggested. Empirically highlighted actual social problems that are to be covered in social advertising as a prevention tool of negative social phenomena in Ukrainian society are described.

  1. Andriyashkin, S. Komparativnyi analiz rossiiskogo i zarubezhnogo opytasotsial’noi reklamy. URL: http://www.socreklama.ru/sr_article.php [in Russian]

  2. Antipenko, O. (2003). Sotsial’naya reklama: kakaya ee effektivnost’? Ekonomicheskaya gazeta, 93 (710) [in Russian]

  3. Bove, K.L., Arens, U.F. (1995). Sovremennaya reklama. Tol’yatti: Izdatel’skii dom Dovgan’ [in Russian]

  4. Derzhavne reguliuvannia vidnosyn u galuzi reklamy: problemy ta perspektyvy (za materialamy kruglogo stolu 11.01.2007 r.). (2007). Kyiv: Instytut konkurentnogo suspilstva [in Ukrainian]

  5. Myakota, V., Rudyak, Yu. (2004). Reklama i reklamnaya deyatel’nost’. Kharkiv: Faktor [in Russian]

  6. Nikolaishvili, G.G. (2008). Sotsial’naya reklama: teoriya i praktika. Moscow: Aspekt Press [in Russian]

  7. Obrytko, B. (2002). Reklama i reklamna dijalnist. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]

  8. Polozhennja pro socialnu reklamu v systemi socialnyh sluzhb dlja molodi Ukrainy. (1998). Kyiv: Derzhsotssluzhba [in Ukrainian]

  9. Romat, E.V. (2007). Reklama v sisteme marketinga. Kyiv: Studtsentr [in Russian]

  10. Fedotova, L. (1996). Reklama v sotsial’nom prostranstve: sotsiologicheskoe esse. Moscow: NCV [in Russian]

Full text