Social legitimacy of private property in Ukraine and mentality of the ukrainians from the viewpoint of experts

382
1
Article(UKR)(.pdf)

On the basis of the secondary analysis of data of the sociological pool of experts, we have defined the civilizational “western7estern” economico7 mental ambivalence of Ukraine’s population. It is emphasized that this con7 firms, on the whole, the hypothesis on the middle localization of the eco7 nomic mentality of the Ukrainians in the framework of the binary opposition “West”/”East”. The positions of experts testify also to the social legitimacy of private property among the Ukrainian people. By this index, their eco7 nomic mentality cn be localized closer to the “western”, rather than the “eastern” pol;e of the civilizational dichotomy.

  1. Khodorkovskii, M. (2004). Krizis liberalizma v Rossii. Vedomosti [in Russian]

  2. Berezovskii, B. (2004). Liberalizm. ІІ. Vykhod iz krizisa na ploshchad. Vedomosti [in Russian]

  3. Pinchuk, V. (2005). Kapital. Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian]

  4. Baranovskyi, O., Sidenko, V. (2004). Problemy vlasnosti ta lehalizatsii kapitaliv i dokhodiv v Ukraini. Natsionalna bezpeka i oborona, 2, 2-13 [in Ukrainian]

  5. Stus, V., Konstantinova, І. (2006). Bagatstvo ne porok, abo Yak umovyty suspilstvo polyubyty oliharkhiv? Den [in Russian]

  6. Lehitymatsiia pryvatyzatsii v Ukraini. Memorandum Instytutu natsionalnoi stratehii Ukrainy. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2005/11/3/35224.htm. [in Ukrainian]

  7. Reznik, V. (2005). Pryvatna vlasnist kriz pryzmu sotsiolohichnoho instytutsionalizmu. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 119-131 [in Ukrainian]

  8. Reznik, V.S. (2006). Methodological grounds of sociological research of economic mental fundamentals of private property legitimacy. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (12), 115-121  [in Ukrainian]

  9. Reznik, V.S. (2005). Private property and economic mentality of the Ukrainians: “West” or “East”? (hypothesis formulation of the sociological research). Ukr. socìum – Ukrainian Society, 5-6 (10-11), 78-86 [in Ukrainian]

  10. Saienko, Yu. (1998). Stan suspilstva: problema sotsialnykh vymiriv. In Sotsialni ta politychni nauky u Spivdruzhnosti nezalezhnykh derzhav (pp. 115-123). Kyiv [in Ukrainian]

Full text