Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The formation of a competence of workers as an important direction of the development of persons under conditions of the transition to an informational society

355
1
Article(UKR)(.pdf)

The formation of a competence of workers is considered as an important direction of the development of persons under conditions of the transition to an informational society.

  1. Hrishnova, O.A. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky. Kyiv: vydavnytstvo Znannia [in Ukrainian]

  2. Psikhologiya formirovaniya i razvitiya lichnosti. (1981). Moskva: Nauka [in Russian]

  3. Libanova, E.M. (Ed.). (2004). Liudskyi rozvytok v Ukraini: 2003 rik. In Shchorichna naukovo-analitychna dopovid. Kyiv: Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

  4. Armstrong, M. (2004). Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian]

  5. Kolot, A.M. (2006). Fundamentalizatsiia ta indyvidualizatsiia navchalnoho protsesu yak providni tendentsii rozvytku osvitnoi diialnosti. In Indyvidualizatsiia navchalnoho protsesu yak providna skladova modernizatsii vyshchoi ekonomichnoi osvity (pp. 15-27). Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

Full text