Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Current state, problems and perspectives of staff supplying of public culture and leisure parks sphere

407
2
Article(UKR)(.pdf)

The article brings to light the issues on new technologies of staffing provision of state culture and leisure parks activity on the basis of research and theoretical and practical works in this sphere. The author draws the conclusion that staffing changes in park area provide for the conditions for training, retraining and professional promotion of the workers taking into consideration state educational standards, modernisation processes and organisational structure trans formation.

 1. Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. (2000). Kultura i mystetstvo. Kyiv [in Ukrainian]

 2. Dziov, A.Kh. (1997). Sotsialnopedagogicheskie aspekty organizatsii deyatelnosti PKiO. Moskva: MGUK [in Russian]

 3. Kliuchko, Yu.M. (2003). Rozvytok sotsialno-kulturnoi sfery Ukrainy v umovakh rynkovykh vidnosyn: poshuk novykh modelei. Kyiv: Informatsiinyi tsentr z pytan kultury i mystetstva Natsionalna parlamentska biblioteka [in Ukrainian]

 4. Kovtun, V.D. (2001). Sotsialno-pedahohichnyi analiz diialnosti parkiv kultury i vidpochynku v Ukraini. Kyiv: Informatsiinyi tsentr z pytan kultury i mystetstv NPB Ukrainy [in Ukrainian]

 5. Kovtun, V.D. (2001). Derzhavni zasady kulturnoi polityky v haluzi parko-budivnytstva. Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky, 10, 55-66 [in Ukrainian]

 6. Kovtun, V.D. (2002). Sotsiolohiia parkobudivnytstva. Prohrama dlia studentiv spetsialnosti 7.040201. Sotsiolohiia. Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian]

 7. Kopiievska, O.R. (1999). Sotsialno-kulturni aspekty orhanizatsii diialnosti parkiv v krainakh zarubizhzhia. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian]

 8. Zharkov, A.D., Chizhikov, V.M. (Eds.). (1998). Kulturno-dosugovaya deyatelnost. Moskva: MGUK [in Russian]

 9. Osnovni polozhennia kontseptsii rozvytku parkiv kultury i vidpochynku v Ukraini. (1997). Kyiv: IPKPK [in Ukrainian]

 10. Petrova, I.V. (2005). Dozvillia v zarubizhnykh krainakh. Kyiv: Kondor [in Ukrainian]

 11. Troielnikova, L.O. (2000). Sotsialnopedahohichni umovy udoskonalennia pidhotovky kerivnykh kadriv orhaniv derzhavnoho upravlinnia v haluzi kultury i mystetstv. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian]

Full text