Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Internet technologies and their influence on the changes of value orientations of technical college students in transformational society

376
2
Article(UKR)(.pdf)

The author of the article presents the analysis of the role and place of Internet technologies in the life of modern Ukrainian students. The author has examined involvement level of the students of high technical schools into the informational expanse. The article highlights the issue of Internet influence on the changes of value and professional orientations of polytechnic students in the modern transformational society. The conclusions of the study are based on the results of the sociological research which was conducted by the author within research project “The Analysis of the Transformation of Value and Professional Orientations of the Students of High Technical Schools” conducted from November 2004 to June 2005 in the National Technical University of Ukraine “KPI”.

 1. Zernetska, O. (2001). Informatsiina supermahistral. Polityka i chas, 6, 66-70 [in Ukrainian]

 2. Bryzhko, V.M., Halchenko, O.M., Tsympaliuk, V.S. ta in. (2002). Informatsiine suspilstvo. Definitsii: liudyna, yii prava, informatsiia, informatyka, informatyzatsiia, telekomunikatsii, intelektualna vlasnist, litsenzuvannia, sertyfikatsiia, ekonomika, rynok, yurysprudentsiia. Kyiv: Intehral [in Ukrainian]

 3. Berezin, S. (1997). Internet u vas doma. Sankt-Peterburg [in Russian]

 4. Bell, D. (2004). Gryadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniya. Moskva: Academia [in Russian]

 5. Zghurovskyi, M.Z. (2002). Shliakhy nashoho vidrodzhennia. Kyiv: Heneza [in Ukrainian]

 6. Osipov, G.V. (Ed.). (1995). Entsiklopedicheskii sotsiologicheskii slovar. Moskva [in Russian]

 7. Mcluhan, M. (2004). Galaktika Gutenberga: Sotvorenie cheloveka pechatnoi kultury. Kiev: Nika-Tsentr [in Russian]

 8. Toffler, E. (2002). Tretya volna. Moskva: OOO Izdatelstvo AST [in Russian]

 9. Panina, N. (Ed.). (2004). Ukrainske suspilstvo 1994–2004. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian]

 10. Doktorov, B.Z. Rosiiskii internet: novoe rosiiskoe chudo. URL: http://www.socio.ru/public/doktorov/Chudo.doc [in Russian]

 11. Sovetov, A., Bilerova, A. Informatsionnoe obshchestvo. Ocherednaya utopiya kapitalizma ili novye mify na staryi lad. Rabochii klas. URL: http://rk.org.ua/rk/266/10.html [in Russian]

 12. Zghurovskyi, M.Z. Shliakh do informatsiinoho suspilstva – vid Zhenevy do Tunisu. URL: http://www.zn.kiev.ua/ie/print/51078 [in Ukrainian]

Full text