Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pedagogical work in domestic affairs authorities as a constituent of staff policy

435
1
Article(UKR)(.pdf)

The article proposes the analysis of theoretical and methodological grounds of education, management and work with personnel. The author defines such terms as “staff policy”, “policy of organization”. The study determines the aims and tasks of staff policy in general and organs of internal affairs in particular. On the basis of theoretical analysis the article proposes the examination of the ways of improvement of the forms and methods of educational work in the organs of internal affairs and bringing it into the line with the tasks of staff policy.

  1. Bielova, L.O. (2005). Vykhovna systema suchasnoho VNZ: sotsiolohichni aspekty analizu. Kharkiv, [in Ukrainian]

  2. Fitsula, M.M. (2001). Pedahohika. Kyiv: Vydavnychyi tsentr Akademiia [in Ukrainian]

  3. Bandurka, O.M., Soboliev, V.O. (2000). Teoriia ta metody roboty z personalom v orhanakh vnutrishnikh sprav. Kharkiv: Vydavnytstvo universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

  4. Bazarova, T.Yu., Eremina, B.L. (Eds.). (1998). Upravlenie personalom. Moskva: Banki i birzhi, YuNITI [in Russian]

  5. Venedyktov, V.S., Inshyn, M.I. (2002). Orhanizatsiino-pravovi zasady prokhodzhennia sluzhby v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy. Kharkiv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [in Ukrainian]

  6. Sobolev, V.O., Kobzin, D.O., Kroshou, R.U., Chernousov, A.N. (2004). Politsiya i prava cheloveka. Kharkov: Izdatelstvo Natsionalnogo universiteta vnutrennikh del [in Russian]

  7. Maidykova, A.F. (Ed.). (1996). Strategicheskie tseli i prioritetnye zadachi MVD Rossii, osnovnye napravleniya i sredstva ikh realizatsii. Moskva: Tipografiya Akademii MVD Rossii [in Russian]

  8. Lysenko, T. (2004). Zmitsniuvaty kadrovyi potentsial. Militsiia Ukrainy, 3, 12 [in Ukrainian]

  9. Anufriiev, M.I. (2001). Osnovni napriamky kadrovoho zabezpechennia orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy: orhanizatsiino-pravovyi aspekt. Kharkiv: Vydavnytstvo NUVS [in Ukrainian]

Full text