Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The concept of creation of complex mechanism of formation and evaluation of the effectiveness of social politics realization in the period of Ukrainian society transformation

387
2
Article(UKR)(.pdf)

On the grounds of analysis and generalization of modern theoretical scientific studies and practical foreign and domestic experience in the sphere of evaluation of social politics the author proposes the concept of creation of complex mechanism of the evaluation of formation and effectiveness of realization of social politics during the transformation of the Ukrainian society. The concept encompasses the description of major principles and provisions which are assumed as its basis. The author describes the main functions of evaluation, its characteristic features, main scientific instruments and methods, constituents of organization structure and the stages of its creation. Special attention is devoted to the description of the main participants of evaluation and users of the produced information, prospective results from the concept realization.

 1. Vvedenskii, B.A. (Ed.). (1963). Entsiklopedicheskii slovar. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

 2. Hansli, T.M. (1996). Sotsialna polityka ta sotsialne zabezpechennia za rynkovoi ekonomiky. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 3. Pein, M. (2000). Suchasna teoriia sotsialnoi roboty. Kyiv [in Ukrainian]

 4. Spiker, P. (2000). Sotsialna polityka: temy ta pidkhody. Kyiv: Feniks [in Ukrainian]

 5. Izmenenie sotsialno-klassovoi struktury obshchestva v usloviyakh ego transformatsii. (1997). Kharkov: Osnova [in Russian]

 6. Efimenko, T.O. (2002). Sotsialno-ekonomicheskoe povedenie naseleniya v usloviyakh institutsionalnykh peremen. In Metodologiya, teoriya ta praktika sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspilstva (p. 621). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskogo natsionalnogo universitetu im. V.N. Karazina [in Russian]

 7. Kuchma, L. (1999). O samom glavnom. Kiev [in Russian]

 8. Yahodka, A.H. (2000). Sotsialna infrastruktura i polityka. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 9. Picha, V.M., Khoma, N.M. (2001). Politolohiia. Kyiv: Karavela, Lviv: Novyi svit 2000 [in Ukrainian]

 10. Volgina, N.A. (Ed.). (2002). Sotsialnaya politika. Moskva: Izdatelstvo Ekzamen [in Russian]

 11. Sazonova, N. (Ed.). (2001). Politologiya. Kharkov: Folio [in Russian]

 12. Kapitsyn, V.M. (1998). Sotsialnaya politika i pravo: sushchnost i vzaimozavisimosti. Rossiiskii zhurnal sotsialnoi raboty, 8 [in Russian]

 13. Barker, R. (1994). Slovar sotsialnoi raboty. Moskva [in Russian]

 14. Lavrinenko, I.M. (2000). Gosudarstvennaya sotsialnaya politika Rossiiskoi Federatsii: opyt i problemy transformatsii (80-e – pervaya polovina 90-kh godov XX stoletiya). Moskva [in Russian]

 15. Yaremenko, O.O., Artiukh, O.R., Balakirieva, O.M. ta in. (2002). Naukovyi suprovid, monitorynh ta otsinka efektyvnosti sotsialnykh proektiv. Kyiv: Derzhavnyi tsentr sotsialnykh sluzhb dlia molodi, Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi [in Ukrainian]

Full text