Ideological problems of electoral choice

349
Article(UKR)(.pdf)

The main purpose of the article is the analysis of the ideological basis of parties and blocks and the determination of the place and the role of the ideology, its axiological system, practical recommendations, and functions of socio! political doctrines in the contemporary political process that influences the problem of electoral choice in the Ukrainian society.

 1. Smelzer, N. (2004). Sotsiologiya. Moskva: Institut prakticheskoi psikhologii [in Russian]

 2. Fromm, E. (2003). Psikhoanaliz i etika. Moskva: Respublika [in Russian]

 3. Mendra, M.P. (2003). Systemnyi analiz istorychnykh typiv yevropeiskoi ideolohii. Irpin: Akademiia derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian]

 4. Bilous, A.O. (2004). Polityko-pravovi ta ideolohichni systemy svitu i Ukrainy. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]

 5. Kudy ydemo? Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii Ideolohiia ta ideino-politychni zasady derzhavnoho budivnytstva v Ukraini. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

 6. Kyryliuk, F.M. (Ed.). (2000). Politolohiia: istoriia ta metodolohiia. Kyiv: Zdorovia [in Ukrainian]

 7. Pugachov, V.P., Soloviov, A.I. (2004). Vvedenie v politologiyu. Moskva: Aspekt Press [in Russian]

 8. Gadzhiev, K.S. (2002). Politicheskaya filosofiya. Moskva: Ekonomika [in Russian]

 9. Golovatyi, M.F. (2005). Khto stane tretim Prezydentom Ukrainy? Pro ideolohichni metamorfozy nastupnykh prezydentskykh vyboriv. Politychnyi menedzhment, 2 [in Ukrainian]

 10. Bebyk, V.M. (2003). Politolohiia dlia polityka i hromadianyna. Kyiv: MAUP [in Ukrainian]

 11. URL: www.cvk.gov.ua

 12. Vovk, V. (2005). Rozvytok livotsentrystskoho rukhu v Ukraini: analiz ta propozytsii. Livotsentrystska perspektyva Ukrainy. Kyiv: Instytut hromadianskoho suspilstva [in Ukrainian]

 13. Nediukha, M.P. (2002). Sotsialistychna ideia yak skladova modernizatsiinoho rozvytku Ukrainy. In Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti. Kyiv: Natsionalnyi universytet kultury i mystetstv [in Ukrainian]

 14. Sikora, I. (2005). Konservatyvna ideolohiia i praktyka reform ta problemy yii lehitymatsii v Ukraini. Moloda natsiia, 10, 71-95 [in Ukrainian]

 15. Volynskyi, A. (2004). Liberalno-ideolohichna strukturyzatsiia suspilnykh politychnykh interesiv. Politychnyi menedzhment, 5 [in Ukrainian]

 16. Tancher, V. (2005). Neoliberalni politychni partii ta rukhy u svitli sytuatsii postmodernu. Kyiv: Fond Demokratychni initsiatyvy [in Ukrainian]

Full text