Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Tendencies of the comprehension of poverty in the classical and modern sciences

385
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the study and a generalization of theoretical approaches to the analysis of the phenomenon of poverty. To this end, the analysis of conceptions, whose elements form a methodological basis for the practical solution of the problems dealing with poverty by developed countries and transformational societies.

 1. Aristotel. Politika. (1983). Moskva [in Russian]

 2. Babak, O.V. (2000). Dyferentsiatsiia dokhodiv: stanovyshche poliarnykh dokhodnykh hrup. In Metodolohiia teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho ukrainskoho suspilstva (pp. 135-138). Kharkiv: Vydavnychyi tsentr Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina [in Ukrainian]

 3. Bednost: alternativnye podkhody k opredeleniyu i izmereniyu. (1998). Moskva: Progress [in Russian]

 4. Voronkov, V.M., Fomin, E.A. (1995). Tipologicheskie kriterii bednosti. Sotsiologicheskii zhurnal, 2, 43-50 [in Russian]

 5. Giddens, E. (2005). Sotsiologiya. Moskva: Editorial URSS [in Russian]

 6. Kindratets, O. (2000). Vyrishennia problemy bidnosti v sotsialnii derzhavi. Liudyna i polityka, 2. URL: http://www.lp-ua.info/2000/212.php 2000 [in Ukrainian]

 7. Kyrychenko, I. (2005). Vidnosna bidnist – vidnosne zhyttia. Dzerkalo tyzhnia, 31 [in Ukrainian]

 8. Kompleksna prohrama zabezpechennia realizatsii Stratehii podolannia bidnosti, Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 hrudnia 2001 r. nomer 1712. URL: http://ukr-stat.kmu.gov.ua/statistics/wsite/niistat/metod_polog/dom_gosp/kob.htm [in Ukrainian]

 9. Kondratiuk, O.P. (2005). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do rozrobky kontseptsii vykhovannia molodi v istorii pedahohichnoi dumky. Naukovi zapysky NAUKMA, 46, 3-7 [in Ukrainian]

 10. Kovalchuk, T. (2007). Bidnist pratsiuiuchoho naselennia: shliakhy podolannia. Holos Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Kutsenko, V.I., Udovychenko, V.P., Ostafiichuk, Ya.V. (2003). Sotsialna derzhava. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian]

 12. Li, Khai Lin. (2001). Bidnist yak obiekt sotsialno-ekonomichnoi polityky. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet im. V.N. Karazina [in Ukrainian]

 13. Maltus, T.R. (1993). Opyt o zakone narodonaseleniya. Moskva: Ekonov Klyuch [in Russian]

 14. Marks, K., Engels, F. Sochineniya [in Russian]

 15. Platon. (1990). Zakony. Moskva [in Russian]

 16. Problema bidnosti v konteksti polityky sotsialno-ekonomichnykh peretvoren ta stratehii reform. (2001). Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy NAN. Kyiv [in Ukrainian]

 17. Prudon, P.Zh. (1908). Bednost kak ekonomicheskii printsip. Moskva [in Russian]

 18. Saienko, Yu. (2002). Ukraina: problemy bidnosti. URL: http://www.universum.org.ua/journal/2002/sa-yenk_11.html [in Ukrainian]

 19. Smit, A. (1962). Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. Moskva: Sotsekgiz [in Russian]

 20. Skakun, O.F. (2001). Teoriia derzhavy i prava. Kharkiv: Konsul [in Ukrainian]

 21. Surmin, Yu.P. (1999). Ocherk teorii bednosti. Dnepropetrovsk. Grani, 6, 60-69 [in Russian]

 22. Surmin, Yu.P. (2002). Srednii klas kak problema postsovetskogo obshchestva. Dnepropetrovsk. Gumanitarnyi zhurnal, 1 (13), 90-96 [in Russian]

 23. Fliashnykova, A. Bidnist i bahatstvo v naukovykh teoriiakh i suchasnykh doslidzhenniakh. Ukrainskyi tsentr politychnoho menedzhmentu. URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=446 [in Ukrainian]

 24. Kharchenko, N. (2000). Porivniannia metodolohichnykh pidkhodiv do vymiriuvannia rivnia bidnosti. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 86-99 [in Ukrainian]

 25. Kharchenko, N. (1999). Riznomanitnist aspektiv bidnosti: sproba sotsiolohichnoho analizu. Naukovi zapysky NaUKMA, 7, 38-49 [in Ukrainian]

 26. Cherenko, L.M. (2000). Problemy bidnosti v Ukraini: metody vyznachennia ta napriamy podolannia. Kyiv: NAN Ukrainy, Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl Ukrainy [in Ukrainian]

Full text