Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Civil society as an important factor of political and economic processes in Ukraine

373
2
Article(UKR)(.pdf)

The author considers the problem of the formation of a civil society as an important condition of the political and economic development of Ukraine. In the first part of the study published in the previous issue of the journal, the definitions of the notion “civil society” were given, and the personal vision of this complicated phenomenon was presented. Here, the analysis of the de4 velopment of civil society in Ukraine during 200042006 realized with the help of sociological methods is started.

 1. Bekeshkina, I. (2005). Postrevoliutsiini zminy suspilnoi svidomosti y novi problemy rozbudovy demokratii ta hromadianskoho suspilstva v Ukraini. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 39-48). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 2. Stepanenko, V. (2005). Revoliutsiia yak konsteliatsiia: natsionalni osoblyvosti hromadianskoi aktyvnosti. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 4-21). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 3. Symonchuk, O. (2005). Pomarancheva revoliutsiia: povstannia serednoho klasu? Tak! Za danymy monitorynhu. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 62-71). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 4. Stepanenko, A.V. (2006). Pomarancheva revoliutsiia yak problema kolektyvnoi dii ta sotsialnoho kapitalu. In V.P. Rubtsov, A.V. Shestakova, V.O. Riabenko (Eds.), Kroky do hromadianskoho suspilstva. Postmaidanove hromadianske suspilstvo Ukrainy: uroky dlia krainy ta svitu (pp. 122-132). Kyiv [in Ukrainian]

 5. Kulchytskyi, S. (2005). Pomarancheva revoliutsiia. Kyiv: Heneza [in Ukrainian]

 6. Den. (2005) [in Ukrainian]

 7. Tarasenko, V. (2005). Nedorevoliutsiia. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 49-61). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 8. Yakushyk, V. (2006). Ukrainska revoliutsiia 2004–2005 rokiv. Sproba teoretychnoho analizu. Politychnyi menedzhment, 2 (17), 19-36 [in Ukrainian]

 9. Shemshuchenkо, Yu.S.,  Babkina, V.D., Horbatenko, V.P. (Eds.). (2004). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Heneza [in Ukrainian]

 10. Buzgalin, A. (2005). Maidan: narodnaya revolyutsiya ili… Svobodnaya mysl, 2, 38-48 [in Ukrainian]

 11. Panina, N. (2006). Demokratyzatsiia v Ukraini i pomarancheva revoliutsiia v dzerkali hromadskoi dumky. Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian]

 12. Ivashenko, O. (2005).  Vpershe pro sotsialnyi optymizm. In V. Vorona, M. Shulha (Eds.), Ukrainske suspilstvo 1994–2005. Dynamika sotsialnykh zmin (pp. 118-121). Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2006). Monitoring of public opinion: the voter’s preferences and expectations before the elections, February-March 2006. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (12), 122-137  [in Ukrainian]

 14. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2005). Level of confidence in social institutions and single statesmen. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 5-6 (10-11), 169-171  [in Ukrainian]

 15. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2006). Monitoring of public opinion: moods and expectation of the population in September of 2006. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 3-4 (14-15), 209-228 [in Ukrainian]

 16. Dmytruk, D.A. (2003). Monitoring public opinions. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (2), 165-176 [in Ukrainian]

 17. Dogan, M. (1999). Eroziya doveriya v razvitykh demokratiyakh. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 5, 85-93 [in Russian]

 18. Ekonomichna polityka novoi vlady: pershi kroky ta yikh rezultaty. (2005). Natsionalna bezpeka i oborona, 9, 2-53 [in Ukrainian]

 19. Koruptsiia v Ukraini – 2004 rik. (2004). Analiz pryrody ta prychyny problemy: Kyiv: Hrupa mizhnarodnoho spivrobitnytstva [in Ukrainian]

Full text