Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Institutional contradictions in the socio-labour sphere of the Ukrainian transient society

326
1
Article(UKR)(.pdf)

The article is devoted to the theoretical analysis of institutional contradictions in the socio-labour sphere of the Ukrainian transient society. The author has studied two types of institutional contradictions: interinstitutional and in trainstitutional ones. The institutional regulation of socio-labour relations is considered as a subsystem of the social regulation. The formal and non- formal ways are outlined as main components of the institutional regulation of labour relations.

  1. Kurbatova, M.V. Institutsionalnye lovushki rossiiskogo rynka truda. URL: www.ecsocman.edu.ru/db/msg/128018/2763.html [in Russian]

  2. Andriushchenko, A.I., Dubrovskyi, I.M. (2004). Systema sotsialnoho partnerstva yak instytut rehuliuvannia trudovykh vidnosyn v Ukraini. Kharkiv: TAL Slobozhanshchyna [in Ukrainian]

  3. Shastitko, A. Institutsionalnaya sreda khozyaistvovaniya v Rossii: osnovnye kharakteristiki. URL: www.ecsocman.edu.ru/db/msg/27880.html [in Russian]

  4. Golovakha, E., Panina, N. (2001). Postsovetskaya deinstitutsionalizatsiya i stanovlenie novykh sotsialnykh institutov v ukrainskom obshchestve. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 10 [in Russian]

  5. Uilyamson, O.I. (1996). Ekonomicheskie instituty kapitalizma. Sankt-Peterburg: Lenizdat [in Russian]

  6. Tambovtsev, V. (2001). Institutsionalnyi rynok kak mekhanizm institutsionalnykh izmenenii. Obshchestvennye nauki i sovremennost, 5, 25 [in Ukrainian]

  7. URL: htpp://lib.web4malina.com/getbook.php?bid=3042

  8. URL: www.auditorium.ru/books/2576

  9. Radaev, V. (2001). Novyi institutsionalnyi podkhod i deformalizatsiya pravil rossiiskoi ekonomiki. Moskva: GU-VShE [in Russian]

Full text