Khilya A. V.

Khilya Anna Viktorivna

PhD. (Pedagogy)
senior lecturer, department of primary education
Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
32, Ostrozkogo Str., Vinnytsia, 21001, Ukraine

Articles by the author in the journal 1