Pasisnychenko A. V.

Pasisnychenko Anton Viktorovych

Sociology department
V.N. Karazin Kharkiv National University
4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine

Articles by the author in the journal 2