Pygolenko I. V.

Pygolenko Ihor Viktorovych

PhD. in Philosophy
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
37, Prosp. Peremohy, Kyiv, 03056, Ukraine

Articles by the author in the journal 2