Shestakova A. V.

Shestakova Anna Valeriivna

PhD. (Economics)
senior lecturer
Zhytomyr State Zhytomyr Polytechnic
103, Chudnivska Str., Zhytomyr, 10005, Ukraine

Articles by the author in the journal 1