Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

State and necessity of tourist infrastructure development in Chernigiv region

373
3
Article(UKR)(.pdf)

In this article the concept of tourist infrastructure is formulated, its ele- ments are defined, the dynamics of tourist services realization in Chernihiv region is ana- lyzed. A level of provision of infrastructure of Chernigiv tourism industry is researched, major problems in this regard and outlined solutions of these problems are identified.

 1. Smolii, V.A., Fedorchenko, V.K., Tsybukh, V.I. (2006). Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu. Kyiv: Vydavnychyi dim Slovo [in Ukrainian]

 2. Yukhimenko, V.V. (1992). Ekonomicheskoe regulirovanie sfery platnykh uslug. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 3. Danylyshyn, B.M., Kutsenko, V.I., Ostafiichuk, Ya.V. (2005). Sfera ta rynok posluh u konteksti sotsialnoi modyfikatsii suspilstva. Kyiv: ZAT Nichlava [in Ukrainian]

 4. Shkola, I.M. (2005). Menedzhment turystychnoi industrii. Chernivtsi: Knyhy-XXI [in Ukrainian]

 5. Kukanova, A.M. (2004). Investytsii v infrastrukturu turyzmu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 12, 43, 120-123 [in Ukrainian]

 6. Kutsenko, V.I. (1989). Sfera uslug: novye podkhody. Kiev: Politizdat Ukrainy [in Russian]

 7. Komarov, M.P. (1991). Infrastruktura regionov mira. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Mikhailova V.A. [in Russian]

 8. Butko, M. (1997). Turyzm – vazhlyva haluz ekonomiky. Siverianskyi litopys, 4, 16, 3-7 [in Ukrainian]

 9. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2005). Rehiony Ukrainy 2006. Ch. 1. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2005). Rehiony Ukrainy 2006. Ch. 2. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2006). Rehiony Ukrainy 2007. Ch. 1. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2006). Rehiony Ukrainy 2007: Ch. 2. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Mihacheva, H.I. (Ed.). (2007). Chernihivshchyna 2006. Chernihiv: Holovne upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti [in Ukrainian]

 14. Ashykhmina, D.I. (Ed.). (2009). Chernihivshchyna 2008. Chernihiv: Holovne upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti [in Ukrainian]

 15. Samoukin, A.I. (1991). Potentsial nematerialnogo proizvodstva. In Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Seriya: Praktika khozyaistvovaniya i upravleniya, 3. Moskva: Znanie [in Russian]

 16. Azar, V.I. (Ed.). (1984). Ekonomika i organizatsiya mezhdunarodnogo turizma. Moskva: Ekonomika [in Russian]

 17. URL: www.tourism.gov.ua

 18. Derzhavna sluzhba statystyky. URL: www.ukrstat.gov.ua

Full text