Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Стан та необхідність розбудови туристичної інфраструктури Чернігівського регіону

296
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті сформульовано поняття «туристична інфраструктура», визначено її елементи, проаналізована динаміка реалізації туристичних послуг у Чернігівській області. Проведено також дослідження рівня забезпеченості об’єктами інфраструктури туристичної галузі Чернігівщини, виявлені головні проблеми в цьому напрямі та окреслені шляхи їх розв’язання.

 1. Smolii, V.A., Fedorchenko, V.K., Tsybukh, V.I. (2006). Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu. Kyiv: Vydavnychyi dim Slovo [in Ukrainian]

 2. Yukhimenko, V.V. (1992). Ekonomicheskoe regulirovanie sfery platnykh uslug. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 3. Danylyshyn, B.M., Kutsenko, V.I., Ostafiichuk, Ya.V. (2005). Sfera ta rynok posluh u konteksti sotsialnoi modyfikatsii suspilstva. Kyiv: ZAT Nichlava [in Ukrainian]

 4. Shkola, I.M. (2005). Menedzhment turystychnoi industrii. Chernivtsi: Knyhy-XXI [in Ukrainian]

 5. Kukanova, A.M. (2004). Investytsii v infrastrukturu turyzmu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 12, 43, 120-123 [in Ukrainian]

 6. Kutsenko, V.I. (1989). Sfera uslug: novye podkhody. Kiev: Politizdat Ukrainy [in Russian]

 7. Komarov, M.P. (1991). Infrastruktura regionov mira. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Mikhailova V.A. [in Russian]

 8. Butko, M. (1997). Turyzm – vazhlyva haluz ekonomiky. Siverianskyi litopys, 4, 16, 3-7 [in Ukrainian]

 9. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2005). Rehiony Ukrainy 2006. Ch. 1. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 10. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2005). Rehiony Ukrainy 2006. Ch. 2. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 11. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2006). Rehiony Ukrainy 2007. Ch. 1. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 12. Osaulenko, O.H. (Ed.). (2006). Rehiony Ukrainy 2007: Ch. 2. Kyiv: Derzhkomstat Ukrainy [in Ukrainian]

 13. Mihacheva, H.I. (Ed.). (2007). Chernihivshchyna 2006. Chernihiv: Holovne upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti [in Ukrainian]

 14. Ashykhmina, D.I. (Ed.). (2009). Chernihivshchyna 2008. Chernihiv: Holovne upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti [in Ukrainian]

 15. Samoukin, A.I. (1991). Potentsial nematerialnogo proizvodstva. In Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Seriya: Praktika khozyaistvovaniya i upravleniya, 3. Moskva: Znanie [in Russian]

 16. Azar, V.I. (Ed.). (1984). Ekonomika i organizatsiya mezhdunarodnogo turizma. Moskva: Ekonomika [in Russian]

 17. URL: www.tourism.gov.ua

 18. Derzhavna sluzhba statystyky. URL: www.ukrstat.gov.ua

Повний текст