Social legitimacy of private property: attempt to construct an additive index

459
2
Article(UKR)(.pdf)

The results of an attempt to perform the empiric analysis of the current state of the social legitimacy of the private property of the means of production in the contemporary Ukrainian society are presented. By applying a specially developed operational model, the social legitimacy of the private property of small enterprises and the social illegitimacy of the private property of great enterprises and in land are stated. In view of the fact that about 1/4 of respondents was not able to define the own relation to the private property, the potential instability of this state is emphasized.

  1. Reznik, V. (2005). Pryvatna vlasnist kriz pryzmu sotsiolohichnoho instytutsionalizmu. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 4, 119-131 [in Ukrainian]

  2. Mishchenko, M. (1996). Hromadska dumka pro pryvatyzatsiiu v Ukraini. Filosofska i sotsiolohichna dumka, 7-8, 16-32 [in Ukrainian]

  3. Reznik, V. (2006). Lehitymnist pryvatnoi vlasnosti: sproba vyznachennia kontseptu.  Sotsialni vymiry suspilstva. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  4. Panina, N. (2006). Ukrainske suspilstvo 1992–2006. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  5. Golovakha, E.I., Panina, N.V. (1997). Integralnyi indeks sotsialnogo samochuvstviya (IISS): konstruirovanie i primenenie sotsiologicheskogo testa v massovykh oprosakh. Kiev: Institut sotsiologii NAN Ukrainy [in Russian]

  6. Saienko, Yu. (Ed.). (2004). Metodolohiia ta metodyka vyznachennia intehralnykh sotsialnykh pokaznykiv. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Full text