Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sociological research of corporate social responsibility in adjusting of risks in social and labor relations

362
Article(UKR)(.pdf)

The article carried out sociological research of corporate social responsibility in adjusting of risks in social and labor relations. The level of its accordance international standards after different directions was certainly.

Conclusions about the most substantial problems in adjusting of risks in social and labor relations were grounded.

  1. Zakon Ukrainy vid 15.09.1999 No. 1045-XIV ‘Pro profesiini spilky, yikh prava ta harantii diialnosti’. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-14/page2 [in Ukrainian]

  2. Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrainy vid 10.12.1971 No. 322-VIII (zi zminamy ta dopovnenniamy). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page3?text=%F0%EE%E1%EE%F7%E8%E9+%F7%E0%F1 [in Ukrainian]

  3. Kravchuk, L.S., Besschastna, T.V.  Zarobitna plata na suchasnomu rynku pratsi Ukrainy. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi agrarnoi akademii. URL: http://pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/255.pdf [in Ukrainian]

  4. Mezhdunarodnyi HR-standart SA 80001997 ‘Sotsialnaya otvetstvennost’. HR-Portal. Soobshchestvo HR-menedzherov. URL: http://www.hr-portal.ru/article/mezhdunarodnyi-hr-standart-sa-80001997sotsialnaya-otvetstvennost%C2%BB [in Russian]

  5. Riven oplaty pratsi v Ukraini vidstav uzhe ne tilky vid Yevrosoiuzu, ale i vid Kytaiu. Finance.ua. URL: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2012/03/23/273748 [in Ukrainian]

  6. Istomina, L.A., Eletskikh, T.V., Elova, O.L. (2010). Rol’ gosudarstva v prodvizhenii korporativnoi sotsial’noi otvetstvennosti. Obzor mezhdunarodnogo opyta. Minsk [in Russian]

Full text