State regulation of exhibitions and fairs: historical and theoretical aspects

393
3
Article(UKR)(.pdf)

The article analyzes current problems of exhibition activity in the context of the study of historical retrospective of contemporary processes of transformation in the economy of Ukraine. Based on the study of basic trends in the exhibition activities in domestic and foreign practice there were suggested the improvement and development of the exhibition business in Ukraine.

 1. Kontseptsiia rozvytku vystavkovo-yarmarkovoi diialnosti. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.07.2003 r. 459-r. URL: www.rada.gov.ua [in Ukrainian]

 2. Pro vdoskonalennia provedennia vystavkovo-yarmarkovykh zakhodiv v Ukraini. Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 02.11.2000 r. № 342/2000-rp (v redaktsii vid 16.10.2005). URL: www.rada.gov.ua [in Ukrainian]

 3. Pro zakhody shchodo polipshennia vystavkovoi diialnosti v Ukraini. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.10.1996 r. № 1015/96 (v redaktsii vid 12.02.2006). URL: www.rada.gov.ua [in Ukrainian]

 4. Pro vdoskonalennia vystavkovo-yarmarkovovoi diialnosti v Ukraini: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.09.2007 r. № 1065. URL: www.rada.gov.ua [in Ukrainian]

 5. Holitsyn, A.M. (2006). Vystavkovo-yarmarkova diialnist pidpryiemstva [in Ukrainian]

 6. Hryshchenko, I.M. (2006). Rynkovi aspekty vystavkovoi diialnosti v Ukraini na suchasnomu etapi. In Aktualni problemy ekonomiky, 9, 113-119 [in Ukrainian]

 7. Humenna, O.V. (2005). Vystavkova diialnist v APK. Kyiv [in Ukrainian]

 8. Gusev, E.B., Prokudin, V.A., Salashchenko, A.G. (2005). Vystavochnaya deyatelnost v Rossii i za rubezhom. Moskva: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya Dashkov i Ko [in Russian]

 9. Zaitsev, V.P. (2001). Pervye vsemirnye promyshlennye vystavki v Londone. Novaya i noveishaya istoriya, 4, 188-193 [in Russian]

 10. Zaretskaya, D.M. (1986). Rossiya na Vsemirnoi vystavke 1851 goda. Voprosy istorii, 7, 180-185 [in Russian]

 11. Mezenin, N.A. (1991). Parad vsemirnykh vystavok. Moskva: Znanie  [in Russian]

Full text