Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Peculiarities of influence of religious factor on basic subsystem of modern Ukrainian society

414
3
Article(UKR)(.pdf)

In the article author attempt the complex analysis of the level and content of the influence of religion on the basic subsystems of modern Ukrainian society, based on content analysis of materials analytical publication “Dzerkalo tignya” from February 2010 to January 2011. Several peculiarities of the influence of religion on political, economic and socio-cultural subsystems of Ukrainian society.

  1. Bychenko, A., Dudar, N. (2002). Relihiinist ukrainskoho suspilstva: riven, kharakter, osoblyvosti. Natsionalna bezpeka i oborona, 10 [in Ukrainian]

  2. Garadzha, V.I. (1996). Sotsiologiya religii. Moskva: Aspekt Press [in Russian]

  3. Dudar, N., Shanhina L. (2002). Relihiia i tserkva v suspilnomu zhytti Ukrainy. Natsionalna bezpeka i oborona, 10 [in Ukrainian]

  4. Zdioruk, S.I. (2005). Suspilno-relihiini vidnosyny: vyklyky Ukraini ХХІ stolittia. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian]

  5. Kuzmova, O. (2010). Vplyv relihiinoho faktoru na vnutrishniu polityku Ukrainy. URL: http://irs.ucu.edu.ua/irs_news/939/ [in Ukrainian]

  6. Pankov, A.A. (2003). Mezhregionalnyi dialog v sovremennoi Ukraine: perspektivy i problemy. Metodologіia, teorіia ta praktyka sotsіolohіchnoho analіzu suchasnoho suspіlstva. Harkiv: Vydavnitsvo centr HNU im. V.N. Karazina [in Russian]

  7. Pankov, A.A. (2007). Federalizatsiya Ukrainy kak realizatsiya printsypa sobornosti [in Russian]

  8. Parashchevin, M.A. (2004). Intehratyvna rol relihii: istoryko-sotsiolohichnyi narys. Kyiv: Institut sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian]

  9. Suspilnyi analitychnyi tyzhnievyk “Dzerkalo tyzhnia” z 1 liutoho 2010 r. po 31 sichnia 2011 r. [in Ukrainian]

Full text