Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Business risk: the genesis and development of sociological conceptualization

372
1
Article(UKR)(.pdf)

The given work is the first (basic) part of an attempt of the regular statement and the design of a risk as one of the basic immanent properties of business. The subject field is outlined, and the retrospective analysis of both the genesis of the сonceptualization of the risk as a general notion and, in particular, the business risk аs one of the basic theoretical components of the sociological theory of business is carried out.

 1. Zubkov, V.I. (2003). Sotsiologicheskaya teoriya riska. Moskva: Izdatelstvo Rosiiskogo universiteta druzhby narodov [in Russian]

 2. Luman, N. Ponyatie riska. (1994). THESIS, 5, 135-160 [in Russian]

 3. Chalyi, D., Prilutskii, V.A. (1994). Rynok i risk. Moskva [in Russian]

 4. Dal, V.I. (1955). Tolkovyi slovar zhivogo velikorusskogo yazyka. Moskva [in Russian]

 5. Zombart, V. (1924). Burzhua: Etyudy po istorii razvitiya sovremennogo ekonomicheskogo cheloveka. Moskva [in Russian]

 6. Dal, V.I. (1955). Tolkovyi slovar zhivogo velikorusskogo yazyka. Moskva [in Russian]

 7. Kotik, M.A. (1981). Psikhologiya i bezopasnost. Tallinn [in Russian]

 8. Algin, A.P. (1989). Risk i ego rol v obshchestvennoi zhizni. Moskva [in Russian]

 9. Nikitin, S.M., Feofanov, K.A. (1992). Sotsiologicheskaya teoriya riska v poiskakh predmeta. Socis – Sociological Studies, 10 [in Russian]

 10. Ursul, A.D. (1971). Informatsiya: Metodologicheskie aspekty. Moskva: Nauka. URL: http://slovari.yandex.ru [in Russian]

 11. URL: http://slo va ri.yan dex.ru

 12. Filosofskaya entsiklopediya. (1960). Moskva: GNI Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

 13. Panarin, A.S. (1998). Revansh istorii: rossiiskaya strategicheskaya initsiativa v XXI veke. Moskva: Logos [in Russian]

 14. Pavlova, V.V. (1993). Sotsialnyi risk v agrosfere. Socis – Sociological Studies, 10 [in Russian

 15. Petrovskii, A.V. (1977). Aktivnost subekta v usloviyakh riska. Moskva [in Russian]

 16. Bek, U. (2000). Obshhestvo riska. Na puti k drugomu modernu. Moskva [in Russian]

 17. Veber, M. (1990). Izbrannye proizvedeniya. Moskva: Progress [in Russian]

 18. Smakotina, N.L. (1999). Osnovy sotsiologii nestabilnosti i riska: filosofskii, sotsiologicheskii i sotsialno-psikhologicheskii aspekty. Moskva [in Russian]

Full text