Siryi Ye. V.

Siryi Yevhen Volodymyrovych

PhD. in Sociology
Taras Shevchenko National University of Kyiv
60, Volodymyrska Str., Kyiv, 01033, Ukraine

Articles by the author in the journal 6