Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Characteristics of the economic activity of inhabitants of the Lviv region

363
Article(UKR)(.pdf)

The specific features and the dynamics of population’s economic activity for 2000–2005 are considered, and the state of this activity by socio!demographic signs is analyzed.

 1. Bogdanov, A.A. (1989). Tektologiya: Vseobshchaya organizatsionnaya nauka. Moskva [in Russian]

 2. Bohynia, D.P., Semykina, M.V. (2003). Mentalnyi chynnyk u sferi pratsi: problemy teorii ta praktyky. Kyiv: Shtorm [in Ukrainian]

 3. Volianiuk, N. (2004). Fenomenolohiia subiektnoi aktyvnosti. Sotsialna psykholohiia, 3 (5), 97-109 [in Ukrainian]

 4. Tsymbaliuk, I.M. (2004). Psykholohiia spilkuvannia. Kyiv: Vydavnychyi Dim Profesional [in Ukrainian]

 5. Fromm, E. (1990). Imet ili byt. Moskva: MGU [in Russian]

 6. Zlupko, S.M., Radenkyi, Yo.I. (2001). Liudskyi potentsial, zainiatist i sotsialnyi zakhyst naselennia v Ukraini. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. I. Franka [in Ukrainian]

 7. Horodianenko, V.H. (Ed.). (2002). Sotsiolohiia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr Akademiia [in Ukrainian]

 8. Ekonomichna aktyvnist naselennia Lvivskoi oblasti u 2004 rotsi. (2005). Lviv [in Ukrainian]

 9. Udotova, L.F. (2002). Sotsialna statystyka. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

 10. Ekonomichna aktyvnist naselennia Lvivskoi oblasti u 2005 rotsi. (2006). Lviv [in Ukrainian]

 11. Onyshchuk, V. (2007). Molod yak subiekt sotsialno-politychnykh vidnosyn. Molodizhna polityka: problemy i perspektyvy. Drohobych: Vymir [in Ukrainian]

 12. Pylypenko, V.Ye. (2005). Liudyna v rynkovomu suspilstvi: oriientatsii, povedinka, kultura. Kyiv: PTs Foliant [in Ukrainian]

Full text