Kondov K. V.

Kondov Kostiantyn Volodymyrovych

PhD. in Sociology
junior scentific fellow, department of sociology
Taras Shevchenko National University of Kyiv
4-d, prosp. Hlushkova, Kyiv, 03680, Ukraine

Articles by the author in the journal 3