Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Structure of economic consciousness of a personality

392
1
Article(UKR)(.pdf)

The economic consciousness as a phenomenon of the human vital activity is considered. Its essence and structure as those of one of the forms of social consciousness are comprehensively clarified. The specificity of each of the structural components of economic consciousness, which influence certain models of the economic behaviour of a personality, is characterized. For a more profound comprehension of the economic consciousness of a personality, the notion of economic thinking is considered as well.

 1. Uledov, A.K. (1985). Obshchestvennaya psikhologiya i ideologiya. Moskva: Mysl [in Russian]

 2. Prychepii, Ye.M., Chernii, A.M., Hvozdetskyi, V.D., Chekal, L.A. (2001). Filosofiia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr Akademiia [in Ukrainian]

 3. Kravchenko, S.A. (2004). Sotsiologicheskii entsiklopedicheskii russko-angliiskii slovar. Moskva [in Russian]

 4. Tolstykh, V.I. (Ed.). (1986). Obshchestvennoe soznanie i ego formy. Moskva: Politizdat [in Russian]

 5. Uledov, A.K. (1968). Struktura obshchestvennogo soznaniya. Moskva: Mysl [in Russian]

 6. Fofanov, V.P. (1979). Ekonomicheskie otnosheniya i ekonomicheskoe soznanie. Novosibirsk [in Russian]

 7. Popov, V.D. (1989). Ekonomicheskoe soznanie: sushchnost, formirovanie i rol v sotsialisticheskom obshchestve.  Moskva: Mysl [in Russian]

 8. Horodianenko, V.H. (Ed.). (2003). Sotsiolohiia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr Akademiia [in Ukrainian]

 9. Lozhkin, H.F., Spasiennikov, V.V., Komarovska, V.L. (2004). Ekonomichna psykholohiia. Kyiv: Vydavnychyi Dim Profesional [in Ukrainian]

 10. Suimenko, Ye.I., Yefremenko, T.O. (2004). Homo economicus sovremennoi Ukrainy. Povedencheskii aspekt. Kyiv: Instytut sotsyolohyy NANU [in Russian]

 11. Pylypenko, V.Ie., Vyshniak, O.I., Kutsenko, O.D. (2003). Spetsialni ta haluzevi sotsiolohii. Kyiv: Karavela [in Ukrainian]

Full text