Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Суб’єктивна мобільність рівня добробуту та особливості адаптації до життя різних професійно-статусних груп населення України

329
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано динаміку розподілу економічно активного населення України за рівнем матеріального становища. Визначено особливості взаємодії очікуваної висхідної мобільності населення з оцінками рівня майбутнього життя, можливостями успішного соціально-економічного просування. Встановлено зв’язок очікуваної суб’єктивної мобільності з професійно-освітнім рівнем і характером роботи різних професійно-статусних груп.

 1. Barber, B. (1972). Struktura sotsial’noi stratifikatsii i tendentsii sotsial’noi mobil’nosti. In V.V. Voronin, E.E. Zin’kovskii (Eds.), Amerikanskaya sotsiologiya. Perspektivy. Problemy. Metody (pp. 235-247). Moscow: Progress [in Russian]

 2. Veber, M. (1994). Osnovnye ponyatiya stratifikatsii. Socis – Sociological Studies, 5, 147-156 [in Russian]

 3. Sorokin, P. (1992). Sotsial’naya stratifikatsiya i mobil’nost’. In Chelovek, Tsivilizatsiya. Obshchestvo (pp. 295-424). Moscow: Politizdat [in Russian]

 4. Zaslavskaya, T.I. (2004). Sovremennoe rossiiskoe obshchestvo: sotsial’nyi mekhanizm transformatsii. Moscow: Delo [in Russian]

 5. Radaev, V.V. (2005). Ekonomicheskaya sotsiologiya. Moscow: Izd. dom GU VShE [in Russian]

 6. Belyaeva, L.A. (2009). Rossiya i Evropa: struktura naseleniya i sotsial’noe neravenstvo. Sravnitel’nyi analiz. In A.V. Andreenkova, L.A. Belyaeva (Eds.), Rossiya v Evrope: po materialam mezhdunarodnogo proekta «Evropeiskoe sotsial’noe issledovanie» (pp. 53-94). Moscow: Academia [in Russian]

 7. Golenkova, Z.T., Igitkhanyan, E.D. (2005). Professionaly – portret na fone reform.  Socis – Sociological Studies, 2, 28-36 [in Russian]

 8. Shkaratan, O.I., Yastrebov, G.A. (2007). Sotsial’no-professional’naya struktura naseleniya Rossii. Teoreticheskie predposylki, metody i nekotorye rezul’taty povtornykh oprosov 1994, 2002, 2006 gg.  Mir Rossii, 3, 3-37 [in Russian]

 9. Bogomolova, T.S., Tapilina, V.S. (1998). Mobil’nost’ naseleniya po material’nomu polozheniyu: sub”ektivnyi aspekt. Ekonomicheskaya sotsiologiya, 28-37. URL: http://ecsocman.edu.ru/data/527/686/1217/003.BOGOMOLOVA.pdf [in Russian]

 10. Anurin,V.F. (1993). Problema empiricheskogo izmereniya sotsial’noi stratifikatsii i sotsial’noi mobil’nosti. Socis – Sociological Studies, 4, 87-96 [in Russian]

 11. Popova, I.P. (2007). Professional’naya mobil’nost’: sub”ektivnaya pozitivnaya dinamika. In V.A. Mansurov (Ed.), Sotsial’naya dinamika i transformatsiya professional’nykh grupp v sovremennom obshchestve. Moscow: Izd-vo Instituta sotsiologii RAN [in Russian]

 12. Balakіreva, O.M., Nour, A.M. (2010). Sotsіal’no-trudovii status ta rozsharuvannya za dokhodami yak determіnanti sotsіal’nogo samopochuttya ta ekonomіchnoi povedіnki naselennyaUkraini. Ekon. Prognozuvannâ – Economy and forecasting, 1, 111-129 [in Ukrainian]

 13. Sotsіal’nii dіalog – shlyakh do gіdnoi pratsі. (2010). Pratsya і zarplata, 19 (695), 4 [in Ukrainian]

 14. Balakіreva, O.M., Dmytruk, D.A. (2011). Sotsіal’nі nastroi ta elektoral’nі orіentatsіi naselennya Ukrainy: kvіten’ 2011 r. Ukr. socìum – Ukrainian society, 3, 183-202 [in Ukrainian]

 15. Іvashchenko, O. (2006). Zainyatіst’ і profesіina osvіta: do pitannya vzaemovіdpovіdnostі. In V. Vorona, M. Shul’ga (Eds.), Ukrains’ke suspіl’stvo 1992–2006. Sotsіologіchnii monіtoring (pp. 47-55). Kyiv: Іnstitut sotsіologіi NAN Ukrainy [in Ukrainian]

Повний текст