Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку

318
1
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті досліджено поняття та сутність соціального капіталу, його роль як чинника економічного розвитку.

З’ясовано характерні риси соціального капіталу на макро- й мікрорівні, окреслено його ключові ознаки, узагальнено методики його вимірювання та оцінювання.

Запропоновано рекомендації щодо розвитку соціального капіталу як ресурсу економічного зростання та чинника суспільних трансформацій.

 1. Алейнікова У.С. Соціальний капітал як економічна категорія: сутність, концепції виникнення. Экономика и управление. 2012. № 3. C. 138–144.

 2. Балакірєва О.М. Ціннісні орієнтації українського суспільства: 1996–1999–2006 рр. URL: http://uisr.org.ua/img/upload/files/3_evs_wvs_US_2_2008.pdf

 3. Геец В.М. Доверие как элемент социального капитала в экономическом развитии Украины. Экономическая теория. 2010. № 3. С. 7–19.

 4. Герман М.Г. Теорії соціального капіталу в аналітичній перспективі вивчення євроінтеграційних процесів. Вісник НТУУ “КПІ”: Політологія. Соціологія. Право. 2011. Вип. 4 (11). C. 105–109.

 5. Демків О.Б. Социальный капитал: теоретические основания и операциональные параметры. URL: http://i-soc.com.ua/journal/06_Demkiv.pdf

 6. Лесечко М., Чемерис А. Социальный капитал: теория и практика: моногр.  URL: http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id= 37661&cat_id=37402&ctime=1141128466781

 7. Небава М.І. Еволюція поглядів на систематизацію соціального капіталу. Проблеми системного підходу в економіці підприємств. 2008. Т. 4. № 8. URL: http://jrnl.nau.edu.ua /index.php/EPSAE/article/view/4333

 8. Петроє О. Соціальний діалог як інструмент підвищення довіри громадян до органів державної влади. Вісник НАДУ. 2009. № 3. С. 233–240.

 9. Сидорчук О.Г. Механізми формування соціального капіталу (державно-управлінський аспект): автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. Львів: Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України, 2007. 21 с.

 10. Стрельникова Л.В. Социальный капитал: типология зарубежных подходов. Общественные науки и современность. 2004. № 2. С. 33–41.

 11. Суспільно-політична ситуація в Україні грудень 2013. URL: http://www.socis.kiev.ua/ua/press/suspilno-politychna-sytuatsija-v-ukrajini-hruden2013.html

 12. Social capital: Measurement Tools. The World Bank. URL: http://go.worldbank.org/ KO0QFVW770

Повний текст