Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальні аспекти в науковому доробку представників вітчизняної економічної науки (друга половина XIX – початок XX ст.)

329
1
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розкрито соціальні аспекти в науковому доробку вітчизняної економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Обґрунтовано новаторське значення дослідження соціальних детермінант економічного розвитку українськими вченими-економістами М. Туган-Барановським, В. Желєзновим, О. Миклашевським, Д. Піхном та іншими.

Охарактеризовано основні теоретичні положення наукової спадщини та їх зв’язок з практикою господарювання, особливо важливою є практична участь представників української економічної думки, зокрема М. Бунге, Л. Петражицького, І. Тарасова.

 1. Бернацкий М.В. Теоретики государственного социализма в Германии и социально политические воззрения князя Бисмарка. Санкт-Петербург, 1911. 115 с.

 2. Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии. Москва: Наука (Социалист. наследие). 1999. 336 с.

 3. Бунге Н.Х. Очерки политико-экономической литературы (Кн. напеч. стар. орф., статья). Санкт-Петербург, 1895. 581 с.

 4. Бунге Н.Х. Основания политической экономии. Киев: Унив. тип., 1870. 136 с.

 5. Бунге Н.Х. Полицейское право: курс, читанный в Университете Св. Владимира профессором Н. Бунге. Вып. 1–3. Киев, 1869. 277 с.

 6. Витте С.Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист. Киев: Киев. Слова, 1889. 59 с.

 7. Воблый К.Г. Начальный курс политической экономии (история, теория и финансы). Киев, 1918. 252 с.

 8. Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні: остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст. Київ: Наук. думка, 1994. 243 с.

 9. Железнов В.Я. Очерки политической экономии. Москва: Изд-во И.Д. Сытина, 1912. 1204 с.

 10. Железнов В.Я. Очерки политической экономии. Москва, 1908. 860 с.

 11. Жила Т.В. Становлення та розвиток соціальних засад економічної науки. Економіка та підприємництво. Вип. 14. 2005. С. 3–11.

 12. Злупко С. Економічна думка України (від давнини до сучасності). Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. 2000. 496 с.

 13. Миклашевский А. Политика труда и идеал распределительной справедливости. Москва: Вестн. права, 1905. 235 с.

 14. Миклашевский А. Арбитраж и соглашение в промышленных спорах. Юрьев, тип. К. Маттисена, 1907. 118 с.

 15. Миклашевский А. Деньги: опыт изучения положений экономической теории классической школы в связи с историей денежного вопроса. Москва: Универ. тип. 1895. 741 с.

 16. Миклашевский А. Рабочий вопрос и социальное законодательство в Германии. Москва: Сборник Правоведения, 1895 (Второе изд. Рабиновича, 1896). 87 с.

 17. Мілль Дж. Ст. Індивідуальна свобода і межі суверенності індивіда. Антологія. Лібералізм / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: Смолоскип, 2002. 1126 с.

 18. Пихно Д.И. Политическая экономия. Житомир, 1887. 483 с.

 19. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. Т. 2. Санкт-Петербург., 1885. 409 с.

 20. Семчук В.В. Рабочий вопрос в России в публицистике 60-х годов ХІХ века. Из истории рабочего класса и революционного движения. Москва: 1995. 246 с.

 21. Соболев М.Н. Очерки экономической политики промышленности и торговли. Харьков, 1916. 278 с.

 22. Супрун Н.А. Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: моногр. Київ: КНЕУ, 2009. 270 с.

 23. Ущаповський Ю.В. Класифікуючі соціологічні системи ХІХ ст. і виникнення інституціоналізму. Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту (Серія: екон.). 2007. Вип.31-1 (117). С. 197–202.

 24. Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: моногр. Київ: КНЕУ, 2003. 187 с.

 25. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине 19 века: проблемы торгово-промышленной политики. Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. 275 с.

Повний текст