Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Зовнішньоекономічна та конкурентна політика України: суперечності розвитку, напрями гармонізації

328
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито сутність зовнішньоекономічної та конкурентної політики держави. Показано їх взаємозв’язок та розкрито суперечності реалізації.

Сформульовано рекомендації щодо напрямів гармонізації цих видів політики в умовах глобалізації.

  1. Стратегія розвитку України у період до 2020 року: проект. Київ: М-во економіки України, 2008. 268 с.

  2. Валовий внутрішній продукт України за 2013 рік / Державна служба статистики України: експрес-вип. URL: http://ukrstat.gov.ua/

  3. Господарський кодекс України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

  4. Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторгівельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль: моногр. Донецьк: Тов. “Юго-Восток, Лтд”. 2008. 366 с.

  5. Грущинська Н.М., Музиченко М.П. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 7. С. 19–26.

  6. Пан М.П., Торкатюк В.І., Шутенко А.Л., Вороніна О.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій. Харків: ХНАМГ, 2008. 158 с.

  7. Пахомов С.Ю. Глобальна конкуренція: нові явища, тенденції та чинники розвитку: моногр. Київ: КНЕУ, 2008. 224 c.

  8. Schmalensee R., Willіn R. Handbook of Industrial Organization. Amsterdam, 1989.

  9. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. Москва: Междунар. отношения, 1993. 896 с.

Повний текст