Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Фінансова децентралізація у контексті теорії суспільних благ

396
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Охарактеризовано теоретичні засади фінансово-економічної модернізації національного господарства; розкрито суть бюджетного федералізму як системи розподілу повноважень і ресурсів для виробництва суспільних благ.

Обґрунтовано положення про інституційну взаємообумовленість фінансової децентралізації, розвитку громадянського суспільства та дотримання пріоритетів, визначених центральним урядом.

 1. Залєвська-Шишак А. Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній еко-номіці. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013. № 149. С. 29–31.

 2. Длугопольський О.В. Особливості фінансуваннясуспільних благ в епоху глобальнихтранс-формацій: теоретичні та прикладні аспекти. Механізм регулювання економіки. 2011. № 2. С. 113–122.

 3. Кічурчак М.В. Особливості використання програмно-цільового методу у виробництвісус-пільних благ. Український соціум. 2013. № 2 (45). С. 140–152.

 4. Даниленко О.Л. Глобальні суспільні блага: проблеми забезпечення та міжнародне співро-бітництво. Вісник Нац.ун-ту «Юридична академія України імені ЯрославаМудрого». 2014. № 1 (16). С. 74–84.

 5. Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція): моногр. Київ: Алерта, 2013. 384 с.

 6. Небрат В.В. Теоретичні аспекти становлення державних фінансів. Світ фінансів. 2013. № 1. С. 185–194.

 7. Небрат В.В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні: моногр. Київ: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013. 584 с.

 8. Buchanan J.M. Federalism and Fiscal Equity. The American Economic Review. 1950. No 40. P. 583–599.

 9. Oates W.E. Fiscal Federalism and European Union: Some Reflection. URL: http://www.unipv.it/websiep/wp/132.pdf

 10. Tiebout C. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Public Finances: Needs, Sources and Utilization. Princeton, New Jersey, 1961. P. 79–96.

 11. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп. Київ: Лібра, 2004. 272 с.

 12. Providing global public goods: managing globalization / I. Kaul, P. Conceicao, K.L. Goulven, R.U. Mendoza (Eds.). Published for the United Nations Development Programme [by]. Oxford: Oxford University Press, 2003. 672 с.

Повний текст